دعاوی اثبات زوجیت

دعوای اثبات زوجیت از جمله دعاوی حقوقی است که در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد در بعضی موارد پیش می آید که گاهاً زوج یا زوجه منکر رابطه ی زوجیت می باشند اعم از ازدواج دائم یا موقت که در این صورت منکر رابطه ی زوجیت باید ادعای خود را اثبات نماید.

دعوای اثبات زوجیت از جمله دعاوی می باشد که در صورت عدم ثبت واقعه ی نکاح از سوی مرد (زوج) و انکار یکی از طرفین رابطه ی زوجیت یا فوت احدی از آنان توسط مدعی مطابق ماده 1257 قانون مدنی در دادگاه خانواده مطرح می شود.

در دعوای اثبات زوجیت مدعی باید دادخواست مبنی بر خواسته ی صدور حکم بر اثبات واقعه ی زوجیت تنظیم نماید و آن را تقدیم دادگاه خانواده نماید.

با توجه به این که دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به امور دعاوی خانوادگی در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به موجب ماده یک قانون حمایت خانواده تشکیل نگردیده است. دادگاه بخش مستقر در آن حوزه مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نماید.

لازم به توضیح می باشد که در صورتی که مدعی رابطه زوجیت زن است یا مرد و یا اینکه سند نکاحیه ای که حکایت از وقوع رابطه ی زوجیت میان اصحاب دعوا وجود دارد یا خیر و یا با توجه به اینکه خوانده دعوا در قید حیات می باشد و یا فوت نموده است و اینکه در زمان انعقاد عقد نکاح و جاری شدن خطبه ی عقد ازدواج شهودی وجود داشته باشند یا فیلم مربوط به عقد نکاح موجود باشد یا خیر می تواند متفاوت باشد. به نحوی که در صورتی که مرد در حضور شهود زنی را به عقد ازدواج خود در آورد اما مبادرت به ثبت آن ننماید و فوت شود در این صورت خواهان (زن) به عنوان مدعی زوجیت علاوه بر اینکه ورثه متوفی را بعنوان خوانده طرف دعوا قرار دهد و دلایل و مستندات دعوا را ارائه نماید می بایست مطابق با مواد 278 و 279 قانون  آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است. و باید سوگند را علاوه بر سایر ادله ی اثبات دعوا در ستون مربوط به دلایل و منضمات در دادخواستی که به خواسته ی اثبات واقعه ی زوجیت به دادگاه خانواده تقدیم می نماید به عنوان یکی از دلایل ارائه نماید. با توجه به اینکه در دعاوی فوق الذکر دعوا علیه میت بوده واجد آثار مالی از قبیل مهریه ، ارث و… در صورت عدم توجه و عمل به این نکته حق زن تضییع می گردد. بدیهی است که همه افراد دارای تخصص و تجربه کافی در مسائل حقوقی و قضایی علی الخصوص در موضوعات مربوط به حقوق خانواده نمی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوا ی اثبات زوجیت

مدعی زوجیت اعم از زن یا مرد می تواند ضمن  تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده دلایل و منضمات خود را در ستون مربوطه درج نماید.

  • سند ازدواج (سند عادی اعم از صورت جلسه یا اقرار خوانده)
  • استماع شهادت شهود و مطلعین
  • درخواست جلب نظر کارشناسی
  • تحقیقات محلی
  • درخواست استعلام
  • سوگند
  • سایر دلایل و مستندات

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعاوی اثبات زوجیت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبت احوال وامورحسبی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ثبت احوال وامورحسبی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست