دعوای تعدیل تقسیط مهریه

طبق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به هر کدام از زوج و زوجه اختیار داده می شود که پس از صدور رای تقسیط ، با تقدیم داد خواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند.
دعوای تعدیل تقسیط مهریه از سوی زوج از زمانی امکان پذیر می باشد که رای مبنی بر قسیط مهریه صادر شده و قطعی گردیده و چند ماهی از پرداخت قسط گذشته باشد یعنی اقساط حداقل سه الی چهار ماه را پرداخت نموده باشد و با توجه به تورم به وجود آمده یا اتفاقات پیش آمده در درآمد زوج باعث گردیده که نتواند اقساط را طبق میزان مقرر شده پرداخت نماید. در این شرایط زوج می تواند اقدام به ارائه دادخواست تعدیل تقسیط مهره را بنماید.
دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای تعدیل تقسیط مهریه همان دادگاه رسیدگی کننده به خواسته اصلی می باشد. دعوای تعدیل تقسیط مهریه دعوای غیر مالی بوده و هزینه دادرسی آن با دعاوی غیر مالی می بایست پرداخت شود.
مدارکی که جهت دلایل و منضمات دادخواست تعدیل تقسیط مهریه ارائه می شود عبارت است از
استشهادیه که طی آن دو نفر شاهدی که از وضعیت زوج اطلاع کامل دارند جهت ادای شهادت در دادگاه معرفی شده باشند.
فیش حقوقی و یا مدارکی که وضعیت مالی جدید زوج را اثبات نماید.
رای صادره در خصوص تقسیط مهریه.
پس از ثبت دادخواست تعدیل تقسیط مهریه به یکی از شعب دادگاه خانواده صالح به رسیدگی ارجاع می گردد و پس از آن وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ خواهد شد.
زوجه می تواند در صورت اثبات توانایی مالی زوج دفاعیات لازم را به عمل آورد پس از استماع شهادت شهود و بررسی مدارک ارائه شده در صورتی که دادگاه عدم توانایی مالی زوج را محرز بداند با توجه به تغییر در وضعیت معیشت و در آمد زوج نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند. و این رای قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر می باشد.
دعوای تعدیل تقسیط مهریه از سوی زوجه زمانی امکان پذیر است که رای مبنی بر تقسیط مهریه ثابت شده و قطعی گردیده و از زوجه طبق اسناد و مدارکی که به دست آورده حاکی از این می باشد که زوج از اعسار خارج شده و توانایی پرداخت یک جای مهریه و یا افزایش اقساط مهریه را دارد. لذا ایشان نیز می تواند دادخواست تعدیل تقسیط مهریه را ارائه نموده و دلائل و مدارک خویش را ضمیمه می نماید.دادگاه صالح به رسیدگی و هزینه دادرسی و روند رسیدگی به پرونده همانند دعوای تعدیل تقسیط از سوی زوج می باشد و در صورت اثبات ، دادگاه با عنایت به مدارک ارائه شده رای به افزایش اقساط مهریه را صادر می نماید. رای صادره نیز قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعاوی تعدیل تقسیط مهریه با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی خانواده هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست