دعوای اعسار از پرداخت مهریه

در صورتی که محکوم علیه مدعی اعسار باشد باید ظرف 10 روز مقرر در اجرائیه از تاریخ ابلاغ آن نسبت به تقدیم دادخواست اعسار اقدام نماید و اگر قبل از ابلاغ ورقه اجرائیه مدعی اعسار شده باشد باید ظرف مدت فوق تصدیق دفتر دادگاه راجع به تقدیم دعاوی و یا رو نوشت حکم اعسار را به اجرای احکام تسلیم دارد.
دعوای اعسار در مورد حکم به طرفیت محکوم له های دعوای اصلی و به لحاظ عدم امکان پرداخت نقدی مهریه مافی الذمه محکوم علیه زوجه خواهد شد و در مورد ورقه لازم الاجرا ثبت اسناد نیز به طرفیت معتهد له اقامه می شود.
مرجع رسیدگی دعوا به اعسار در مورد محکوم به دادگاهی است که بدواً به دعوای اصلی (مطالبه مهریه) رسیدگی کرده است لذا مرد زوج (محکوم علیه) باید دادخواست فوق را به آن شعبه تسلیم نماید. همچنین دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
محکوم لها و خوانده دعوای اعسار در جلسه ی دادرسی می تواند با ارائه تصویری از وضعیت مالی خواهان و یا معرفی دقیق اموال و دارایی های نامبرده در برابر ادعای وی اظهار نظر نموده و در صورت احراز این امر در دادگاه حکم بر رد اعسار مشار الیه خواهد داد.
مدیر دفتر دادگاه مکلف است ظرف 2 روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند تا چنانچه حضور شهود را لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود تا در روز مقرر شهود خود را معرفی و حکم به رد و یا قبول اعسار صادر نماید. این حکم قابل تجدید نظر است. در هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تادیه آن است بنابراین در صورت پذیرش اعسار مدعی فوق و صدور حکم به تقسیط محکوم به نیازی به اخذ تامین از نامبرده با توجه به آئین اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی باشد.

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعاوی اعسار از پرداخت مهریه با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی خانواده هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست