دعاوی اجرای اسناد لازم الجرا

 • سند رسمی لازم الجرا چیست و اجرا آن چگونه است؟

 • نسبت به چه اسنادی می توان تقاضای صدور اجرائیه کرد؟

 • دعوای اعتراض به بازداشت اموال منقول از طریق اجرای ثبت

 • دعوای اعتراض به بازداشت اموال غیر منقول از طریق اجرای ثبت

 • تشریفات مزایده چیست؟

 • دعوای اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

 • دعوای توقف عملیات اجرای ثبت

 • دعوای اعتراض به دستور اجرا

 • دعوای ابطال عملیات اجرایی مزایده

 • دعوای ابطال سند انتقال اجرایی

 • دعوای ابطال مزایده به جهت خارج از موعد بودن نظر کارشناسی

 • دعوای ابطال مزایده به جهت عدم ابلاغ نظریه کارشناسی

 • دعوای اعتراض به صدور اجرائیه به تسلیم مال غیر منقول

 • دعوای اعتراض به صدور اجرائیه به انجام تعهد

 • دعوای اعتراض به صدور اجرائیه به تخلیه ملک

فهرست