دستور موقت

دستور موقت نوعی قرار است که با صدور آن از سوی مقام قضائی به درخواست شاکی، مشتکی عنه ملزم به توقف عملیاتی که در حال انجام یا اجرا و مضر به حال شاکی است می شود.

ماده 34 الی 40 قانون دیوان عدالت اداری به نحوه ی درخواست و صدور دستور موقت اشاره دارد که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد.

دستور موقت

زمان درخواست دستور موقت و هزینه دادرسی آن

مطابق ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.

پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستـور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

با توجه به ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.

پس از طرح شکایت اصلی، درخواست دستـور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

با توجه به ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری شعبه ی رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر می نماید.

بیشتر بخوانید :  دیوان عدالت اداری

دسـتور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می گردد. (تبصره ذیل ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری )

مرجع رسیدگی به درخواست دستور موقت

مطابق ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده 34 این قانون شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دسـتور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه پرونده از هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

شعب دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. که در این مورد مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت تخصصی در زمینه دعاوی دیوان عدالت اداری به شما هموطنان عزیز می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست