وکیل اداری کیست؟

اختلافات و شکایات و دعاوی افراد دو دسته هستند : دعاوی عادی و دعاوی اداری

در دعاوی دسته اول هر دو طرف دعوی ، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند در صورتی که در دسته دوم یک طرف دعوی ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد و طرف دیگر آن یک واحد دولتی یا ماموران آن ها در رابطه با وظایف و مسئولیت هایشان است.

رسیدگی به دعاوی عادی اعم از حقوقی و جزایی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است در صورتی که رسیدگی به دعاوی اداری با دادگاه ها و مراجع اداری است. در رأس دادگاه ها و مراجع اداری ، دیوان عدالت اداری قرار دارد. دیوان عدالت اداری یک دادگاه عالی کاملا جدا از دادگاه های عمومی دادگستری است. در دیوان عدالت اداری شعب بدوی و شعب تجدیدنظر تشکیل می گردد.

باتوجه به مطالب فوق الذکر مشخص گردید که دیوان عدالت اداری با دادگاه های عمومی دادگستری متفاوت است لذا وکیل دیوان عدالت اداری نیز با وکیل عمومی متفاوت می باشد. وکیل امور اداری می داند که کدام یک از دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. تجدید نظر خواهی نسبت به آراء و تصمیمات دادگاه های اداری یا انتظامی ، هیئت های بازرسی ، کمیسیون های مالیاتی ، هیئت های حل اختلاف کارگر یا کارفرما ، کمیسیون  موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرع برداری از جنگل ها و منابع طبیعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

وکیل اداری می بایست از قانون شهرداری ها ، قانون کار ، قانون مالیات بر در آمد ، قانون اراضی شهری ، قانون بازرسی کل کشور ، قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و قانون استخدام کشوری مطلع باشد تا بتواند در مراجع اداری  وکالت دعاوی اداری را بر عهده گیرد.

 

به گفته وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی دیوان عدالت اداری به 4 بخش تقسیم می شوند:

 

  1. رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خلاف قانون سازمان های عمومی و اجرایی و خسارات ناشی از آن.
  2. رسیدگی و ابطال آیین نامه ها و نظامات اداری خلاف قانون و خسارات ناشی از آن ها.
  3. رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و مستخدمین اداری در مورد تضییع حقوق استخدامی آن ها.
  4. رسیدگی شکلی (تجدید نظر) نسبت به آرای قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی.

وکیل اداری می تواند با قبول وکالت دعاوی اداری و به جهت تسلط بر قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری اینگونه دعاوی را به نحو احسن انجام دهد.

باتوجه به اینکه دعاوی اداری دعاوی تخصصی می باشد لزوم داشتن وکیل دعاوی  اداری بیشتر از دیگر دعاوی احساس می شود. وکیل امور اداری می تواند در تنظیم دادخواست و شکایت و  معین نمودن خواسته یا موضوع دعوی و ادله و مدارکی که می بایست مورد استناد واقع شود موثر باشد. بسیاری از افراد گمان می نمایندکه هرگونه دعاوی علیه ارگان ها و سازمان های دولتی را می توان در دیوان عدالت اداری مطرح نمود ولی وکیل دیوان عدالت  اداری با تشخیص اینکه آیا دعوا قابل طرح در دیوان عدالت اداری است یا مراجع قضائی عمومی، می تواند بهترین و سریع ترین راه را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب موکل انتخاب نماید. لذا می توان نتیجه گرفت انتخاب بهترین وکیل اداری جهت طرح و اقامه دعاوی اداری و اخذ مشاوره از وکیل دیوان عدالت اداری قبل از هرگونه اقدامی موجب حصول نتیجه مطلوب و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از اقدامات نا آگاهانه می گردد.

 

 

 

فهرست