حقوق ارتفاقی – حقوق ارتفاقی در ملک – حق عبور

در صورت وجود حقوق ارتفاقی در ملک، شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختمانی ، موظف به لحاظ آن بوده و مالکین در هنگام احداث بنا نیز موظف به رعایت حقوق ارتفاقی خواهند بود.

منظور از حقوق ارتفاقی، حقوقی است که مجاورین و همسایگان در ملک دارند. مانند حق عبور جوی آب از ملک.

در این مثال شهرداری در صدور پروانه و مالک در احداث بنا موظف به رعایت این حق بوده و صدور پروانه و یا احداث بنا نباید مانع عبور آب و یا دسترسی همسایگان برای لایروبی گردد.

در صورتی که حق ارتفاق در صدور پروانه و یا احداث بنا مورد تعرض قرار گیرد، پروانه صادره قابل ابطال و عملیات ساختمانی قابل توقیف در محاکم قضایی خواهد بود .

از طرف دیگر ؛ رعایت حقوق ارتفاقی در ملک، عرفی بوده و مجاورین و همسایگان نمی توانند خارج از عرف تقاضایی برای رعایت آن از مالک داشته باشند .

به عنوان مثال، مالک موظف به بازگشایی مسیر جوی قدیمی در ملک خود بوده و برای لایروبی آن، می بایست اجازه ورود مجاورین و میراب را به ملک بدهد.

لیکن مجاورین و یا میراب حق ندارد درخواست نماید که ملک در محل عبور جوی بدون دیوار باشد تا هر زمان که اراده نمودند برای لایروبی وارد ملک شوند .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در حقوق ارتفاقی – حقوق ارتفاقی در ملک – حق عبور با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست