وکیل پایه یک دادگستری کلیه اختیارات مربوط به دادرسی را دارد اما در رابطه با برخی اختیارات تصریح در وکالتنامه الزامی است.

همانطور که در ضمن مقاله پیشین اشاره شد قرارداد وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی به دیگری در انجام بعضی امور نیابت می دهد و او را در انجام کاری برای مثال طرح دعوا در دادگستری نایب و نماینده ی خود می کند.

در دعاوی مدنی هر یک از طرفین دعوا اجازه دارند حداکثر تا 2 نفر وکیل به دادگاه معرفی کنند. وکلای طرفین نیز باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر شده است.

موارد ممنوعه ی اعطای وکالت

وکیل پایه یک دادگستری دارای تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در پرونده است ولی به موجب تبصره ی2 ماده 35  قانون آئین دادرسی مدنی برخی امور وجود دارند که غیر قابل توکیل می باشند از قبیل: سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء

بنابراین در رابطه با موارد فوق وکیل دادگستری نمی تواند نماینده باشد و از طرف موکل سوگند بخورد و یا ادای شهادت کند و شخص موکل می بایست شخصاً در محکمه حضور پیدا کند و نسبت به ادای سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء اقدام کند.

حدود اختیارات وکیل پایه یک دادگستری

به موجب ماده ی 35 قانون آئین دادرسی مدنی وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد.

در عین حال که به موجب ماده ی فوق وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است اما به موجب همین ماده در امور زیر اختیارات وکیل باید در وکالتنامه تقدیم گردد:

بیشتر بخوانید :  وکیل - انواع وکیل پایه یک دادگستری

1- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی

2- وکالت در مصالحه و سازش

3- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند

4- وکالت در تعیین جاعل

5- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور

6- وکالت در توکیل

7- وکالت در تعیین مصدق و کارشناسی

8- وکالت در دعوای خسارت

9- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا

10- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث

11- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث

12- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن

13- وکالت در ادعای اعسار

14- وکالت در قبول یا رد سوگند

تبصره ی ماده ی فوق نیز اذعان می دارد که اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود.

با توجه به ماده ی 36 قانون آئین دادرسی مدنی وکیل پایه یک دادگستری در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست