قرارداد جعاله

جعاله عقدی است که براساس آن یک طرف در ازای انجام خدماتی از سوی طرف دیگر متعهد بر پرداخت اجرت به او می شود.( قرارداد جعاله )

مطابق ماده ی 561 قانون مدنی جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عمل طرف مقابل، اعم از اینکه طرف مقابل شخص معین باشد یا غیرمعین، بنابراین با توجه به ماده ی فوق جعاله بر دو نوع است: عام و خاص

به علاوه اینکه در جعاله طرف اول را جاعل و طرف دوم را عامل و اجرت را جعل می گویند.

انواع مختلف عقد جعاله

جعاله ی عام

در این نوع از عقد جعاله خواستن عمل به سمت عموم است و جاعل ملتزم می شود که هر کس کار مورد درخواست او را انجام داد پاداش و اجرت را به همان شخص پرداخت کند.

برای مثال شخصی به وسیله ی آگهی به عموم مردم پیشنهاد می کند که هر کس بتواند یک دستگاه آپارتمان به بالاترین قیمت بفروشد اجرت خوبی اخذ خواهد کرد.

جعاله ی خاص

در این نوع از عقد جعاله طرف خطاب شخص متقاضی انجام عمل، تنها یک یا چند نفر خاص است و به همین دلیل نیز نپذیرفتن انجام عمل از سوی شخص دیگر امکان ندارد.

برای مثال شخصی به برادرش پیشنهاد می کند که اگر توانست آپارتمان وی را به قیمت مشخصی بفروشد اجرت مشخصی اخذ خواهد کرد.

قرارداد جعاله

تفاوت اجاره ی اشخاص و جعاله

در اجاره ی اشخاص نیز مستأجر مستلزم می شود که اجرت معلومی را در برابر کار معین بپردازد ولی در این حالت بین جعاله و اجاره فرق اساسی وجود دارد و آن اینکه در عقد اجاره اجرت و میزان کار باید معلوم و معین باشد و طرف ایجاب نیز شخص معینی است که به عنوان اجیر آن را می پذیرد و ملتزم به کار می شود ولی در جعاله نه تنها میزان کاری که باید انجام شود معلوم نیست بلکه دستمزد نیز ممکن است به طور کامل معلوم نباشد. به علاوه ایجاب و پیشنهاد نیز ممکن است به طرفیت عموم باشد و شخص معینی مورد نظر نباشد.

بیشتر بخوانید :  شروط قراردادی

نمونه قرارداد جعاله

این قرارداد براساس ماده ی 10 و ماده های 569 و 570 قانون مدنی و با علم و اطلاع کامل و در عین سلامت عقلی و اهلیت دو طرف منعقد گردیده است و کلیه مفاد آن برای طرفین نافذ و لازم الاجرا است.

ماده ی 1- طرفین قرارداد

1-1: جاعل (ملتزم): آقای /خانم…………………………به نشانی…………………………………………………………………………………با شماره تماس………………………

1-2: عامل(طرف): آقای /خانم……………………………به نشانی…………………………………………………………………………………… با شماره تماس……………………….

ماده ی 2- موضوع قرارداد

ارائه ی خدمات در خصوص انجام امورات……………………………………………………….(برای نمونه دریافت گواهی ساخت و پایان کار ساختمان) می باشد.

ماده ی 3- اجرت قرارداد

3-1: دستمزد و حق الزحمه ی عامل برای تمام خدمات انجام گرفته به مبلغ …………………………ریال……………درصد از آن چیزی است که بابت جعاله به دست می آید توافق گردیده است.

 3-2: پیش پرداخت مبلغ…………………..نقداً یا طی چک شماره ی ……………………….مورخ………………………..بانک از طرف اول به طرف دوم پرداخت گردید………………..ریال و یا…………………….درصد از مالی که از جعاله به دست آمده است.

تبصره: طرف اول می تواند کلیه مطالبات و خسارات قانونی و قراردادی خود را از محل وجه تضمین فوق بدون نیاز به هیچگونه اقدام اداری و قضایی حصول نماید.

3-3: تضمین اجرت: طرف اول برای تضمین پرداخت اجرت یک فقره چک به شماره ی…………………بانک……………. را نزد عامل قرار داده است که در صورت هر گونه خلاف تعهد از طرف اول به وسیله ی طرف دوم قابل وصول باشد.

ماده ی 4- مدت قرارداد

مدت قرارداد جعاله مورد نظر از تاریخ دریافت پیش پرداخت حداقل به مدت……………ماده کاری تعیین و توافق گردیده است که با توافق طرفین قابل تغییر خواهد بود.

بیشتر بخوانید :  Foreign Investment Portfolio

ماده ی 5- سایر موارد

این قرارداد در 5 ماده و 4 نسخه یکسان و متحدالشکل تنظیم گردیده است که در صورتی که موانع قانونی و حوادث غیرمنتظره از قبیل سیل، زلزله و… باعث توقف عملیات عامل شود قرارداد فسخ و حسابهای بین طرفین تسویه خواهد شد.

امضای طرف اول (جاعل):                                          امضای طرف دوم (عامل):

طرح دعوا، دادگاه صالح و هزینه دادرسی

در مواردی دیده می شود که یکی از طرفین قرارداد جعاله در انجام وظایف قراردادی خود کوتاهی می کند و یا از انجام تعهدات خود سرباز می زند. در این صورت شخص زیان دیده می تواند با مراجعه به مرجع صالح جهت احقاق حقوق قانونی خود طرح دعوا کند.

دعوای مربوطه به قرارداد فوق باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد و مرجع صالح آن هم با توجه به بهای خواسته شورای حل اختلاف یا دادگستری محل خواهد بود. هزینه دادرسی این دعوا نیز با توجه به تعرفه ی قانونی تعیین شده براساس خواسته ی تقویم شده مشخص می گردد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی که دارای حقوقدانان و وکیل برجسته و مجرب می باشد در زمینه ی انعقاد قراردادهای مدنی همچون قرارداد جعاله اعلام آمادگی می کند و می تواند با ارائه مشاوره ی دقیق، راهنمایی تمامی شهروندان محترم در زمینه ی تنظیمم قرارداد های تخصصی باشد.

علاوه بر آن توصیه می شود جهت طرح دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی با وکیل های مجرب موسسه ی ما مشورت کنید تا با قبول وکالت از سوی آنان گامی محکم در راستای اخذ آراء صحیح و دقیق قانونی برداشته و علاوه بر آن هر چه سریعتر به حق و حقوق قانونی خود نائل گردید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 4)
فهرست