تقسیط عوارض کمیسیون ماده 77 شهرداری

در حال حاضر به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود که مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستور العملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می رسد دریافت کند.

و در هر صورت مفاصاحساب موکول به تادیه همه ی بدهی های مودی خواهد بود.

همچنین لازم به ذکر است که طبق ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ، قسط بندی عوارض نیز در صلاحیت کمیسیون ماده 77 شهرداری قرارداده شده است ؛ ماده 33 قانون فوق مقرر می دارد: شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده 77 قانون اصلاح پاره ایی از مواد والحاق جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مود ی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است.

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در تقسیط عوارض کمیسیون ماده 77 شهرداری با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست