تفکیک – تأیید نقشه تفکیک توسط شهرداری

مطابق ماده (101) قدیم قانون شهرداری ها ، شهرداری ها موظفند ظرف مدت 2ماه از تاریخ وصول نامه اداره ثبت اسناد ، نسبت به تأیید نقشه مورد نظر خود اقدام نمایند . در غیر این صورت تفکیک بر اساس نقشه ارائه شده توسط مالک صورت می پذیرد .

در صورتی که در زمان حاکمیت ماده 101 قدیم شهرداری ها ، ملک با طی مراحل قانونی و بر اساس نقشه ارائه شده توسط مالک تفکیک شده و لیکن بر اساس طرح های مصوب ، شهرداری به معابر بیشتری نیاز داشته باشد ، نمی تواند بعدأ معابر بیشتر را از مالک مطالبه کند .

تمامی اراضی و وجوهی که مغایر مطالب فوق از مالک دریافت شده باشد ، قابل استرداد از طریق محاکم قضایی است .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در تفکیک – تأیید نقشه تفکیک توسط شهرداری با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست