مسئولیت ضامن و ظهرنویس در اسناد تجاری مسئولیت تضامنی است یعنی طلبکار می تواند به هر کدام از مسئولین به میزان کل وجوه مورد مطالبه مراجعه کند.

تعریف ضمانت و ظهرنویسی

1- ضمانت: ضمانت عملی است که مطابق آن شخص با امضای خود ذیل سند تجاری پرداخت وجه آن را از جانب یکی از مسئولین سند تجاری تعهد می کند.

2- ظهرنویسی: ظهرنویسی یا پشت نویسی به این معناست که شخص در ظهر سند تجاری انتقال را نوشته و امضا کند. معمولآً او در پی این امضاء مسئولیت پرداخت وجه سند را به همراه دیگر امضاکنندگان از قبیل صادرکننده و ظهرنویسان دیگر برعهده می گیرد. بدین معنی که ظهرنویسی علی الاصول حاکی از انتقال سند است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برای حق وصول و در صورت اقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی می تواند اقدام کند.

مسئولیت حقوقی ضامن و ظهرنویس

مسئولیت ضامن و ظهرنویس در اسناد تجاری تضامنی است. مطابق قانون تجارت صادرکننده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند یعنی دارنده ی سند تجاری در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید و همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.

لازم به ذکر است که بین مسئولیت تضامنی ضامن و مسئولیت تضامنی ظهرنویس فرق اساسی وجود دارد و آن اینکه ضامن تنها با شخصی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است یعنی به میزان مسئولیت مضمون عنه و البته اگر مضمون عنه مسئول باشد.

بیشتر بخوانید :  تنصیف دارائی زوج

دادگاه صالح و هزینه دادرسی جهت طرح دعوا علیه ضامن یا ظهرنویس

در دعوای مطالبه ی وجه اسناد تجاری علیه ضامن یا ظهرنویس اگر مبلغ مورد مطالبه بیش از 200/000/000  ريال باشد دادگاه صالح جهت رسیدگی دادگاه عمومی محل اقامت خوانده است اما اگر وجه طلب 200/000/000 ريال یا کمتر از آن باشد برای طرح رسیدگی دعوا باید به شورای حل اختلاف مراجعه کرد.

هزینه دادرسی دعوای فوق الذکر نیز مطابق هزینه دادرسی در دعاوی مالی است بدین شکل که در مرحله ی بدوی به میزان 3% از خواسته به دادخواست تمبر الصاق می گردد.

توصیه می شود در خصوص طرح دعاوی فوق و جهت تسریع در حد و فصل اینگونه دعاوی با وکلای با تجربه و متخصص موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی همگام شوید تا با استفاده از محفوظات و تجارب این وکلای خبره رأی به حق و به نفع خود اخذ نمایید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست