رای در داوری بین المللی

در اسناد بین المللی و همچنین از لا به لای مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین المللی چنین استنباط می شود که رای داوری انواعی دارد (رای در داوری بین المللی). در بند (1) ماده 32 مقررات داوری آنسیترال 1976 آمده بود: «دیوان داوری حق دارد علاوه بر آرای نهایی، آرای موقت، اعدادی و یا جزئی (درباره بخشی از دعوی) صادر نماید». اما در نسخه 2010 این بند به شرح زیر تغییر یافته است: «دیوان داوری می تواند آرای جداگانه ای درخصوص موضوعات گوناگون در زمانهای گوناگون صادر نماید». در بند (1) ماده 28 مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی نیز چنین آمده است: «… دیوان داوری می تواند به درخواست هر یک از طرفین دستور اقدامات موقت یا تأمینی را که مناسب تشخیص دهد، صادر کند… این دستورات ممکن است به تشخیص دیوان داوری به صورت قرار با ذکر دلایل یا به صورت رای صادر شود». در قانون داوری بین المللی نیز در مواردی به طور تلویحی وجود انواع رای داوری مورد اذعان قرار گرفته است (رای در داوری بین المللی). در بند (3) ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی هر چند دیوان داوری را موظف کرده است که به عنوان یک امر مقدماتی نسبت به ایراد صلاحیت یا وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند، ولی برای این تصمیم کلمه رای را به کار نبرده است، اما در ادامه بند مقرر می دارد که اگر ایراد در طول رسیدگی داوری مطرح شود، دیوان ممکن است ضمن «رای ماهوی» نسبت به ایراد اتخاذ تصمیم کند. از این بند به طور تلویحی استنباط می شود که رای ممکن است مربوط به ماهیت اختلاف نباشد. در ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی از «رای نهایی» صحبت می کند که با صدور آن رسیدگی داوری خاتمه می یابد. در اینجا نیز به طور تلویحی قبول کرده است که رای داوری ممکن است نهایی یا غیرنهایی باشد. در بند (3) ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی صراحتاً قید شده است که «رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری » است که در اینجا نیز به رای داوری تصحیحی، تکمیلی و تفسیری اشاره شده است. با توجه به موارد فوق مهمترین انواع رای داوری در اینجا بیان می شود.

بیشتر بخوانید :  راهکارهای تغییر نام خانوادگی

رای در داوری بین المللی

1. رای نهایی

رای نهایی به آخرین تصمیم دیوان داوری در رابطه با ماهیت اختلاف اطلاق می شود که به جز در موارد استثنایی (مثل تصحیح، تکمیل و یا تفسیر رای) باعث ختم رسیدگی داوری و فراغ داور خواهد شد. طبق ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی،« رسیدگی داوری با صدور رای نهایی… خاتمه می یابد».

2. رای جزئی

چنانچه بخشی از اختلافات از بقیه قابل تجزیه باشد و پرونده نسبت به آن بخش آماده صدور رای باشد، آیا دیوان داوری مجاز است که نسبت به بخش مزبور رای نهایی صادر کند یا باید منتظر بماند و وقتی کلیه اختلافات بررسی شد، رای نهایی کلی را صادر نماید؟ (رای در داوری بین المللی) در دادرسی ماده 298 قانون آئین دادرسی مدنی صراحتاً مقرر می دارد: « در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رای نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می دهد». آیا داور نیز چنین حق یا تکلیفی را دارد؟ همانطور که در بالا بیان شد، در بند (1) ماده 32 مقررات داوری آنسیترال صراحتا به دیوان داوری اجازه داده است که رای جزئی صادر نماید. همچنین در بند (5) ماده 2 مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی صراحتا قید شده است که  «رای از جمله شامل رای (دستور) موقت، رای جزئی یا رای نهایی است». اما در قانون داوری بین المللی مقرره صریحی وجود ندارد که مشخص نماید که آیا رای نهایی بایستی نسبت به کل موضوع اختلاف باشد یا می تواند فقط نسبت به بخشی از آن باشد. از آنجا که قانون مزبور در خصوص امکان صدور رای جزئی ساکت است، ابتدا به موافقت نامه داوری مراجعه شده و براساس توافق طرفین عمل می شود. مثلاً اگر مقررات داوری آنسیترال یا مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی انتخاب شده باشد، در این صورت دیوان داوری می تواند رای جزئی صادر نماید.چنانچه طرفین نسبت به امکان صدور رای جزئی سکوت اختیار کرده باشند، در این حالت به نظر می رسد که دیوان داوری می تواند رای جزئی صادر نماید. رای جزئی باید واجد کلیه اوصاف یک رای نهایی باشد. به این معنا که اولاً آن بخش کاملا از بخش های دیگر اختلاف قابل تجزیه باشد. ثانیاً پس از صدور رای مزبور فراغ داور تحقق یافته باشد و داوران دیگر حق تجدیدنظر در رای را نخواهند داشت مگر در مواردی از قبیل تصحیح، تکمیل یا تفسیر رای که بعدا بیان می شود.

بیشتر بخوانید :  شرایط رای داوری بین المللی ( قانون داوری تجاری بین المللی )

3. رای (دستور) موقت

رای موقت همان«دستور موقت» موضوع ماده 17 قانون داوری تجاری بین المللی است. قانونگذار ایرانی به جای به کار بردن «رای موقت» ترجیح داده از عبارت «دستور موقت» استفاده کند. تفاوت در لفظ خیلی اهمیت ندارد؛ آنچه اهمیت دارد این است که اگر دستور موقت از دیدگاه قانون داوری بین المللی رای تلقی نشود، امکان اجرای آن پیش بینی نشده است. حتی در ماده 9 نیز که به هر کدام از طرفین اجازه داده است از رئیس دادگاه صالح دستور موقت را درخواست نماید، به نظر نمی رسد که این امر مستلزم صدور دستور موقت از سوی دیوان داوری باشد. بنابراین، چنانچه دستور موقت صادره از سوی دیوان به اختیار به وسیله طرف مربوط اجرا نشود، راهکاری جهت شناسایی و اجرای آن در قانون داوری تجاری بین المللی پیش بینی نشده است. در این صورت، طرف ذینفع می تواند طبق ماده 9 به دادگاه صالح مراجعه و صدور دستور موقت را از دادگاه تقاضا کند.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قراردادهای داوری داخلی و داوری بین المللی را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت  در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست