دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت

در قراردادهای مشارکت در ساخت ، مالک به سازنده اجازه می دهد که واحد های ساخته شده متعلق به خود را بفروشد در اینصورت سازنده در قبال خریداران تعهداتی خواهد ذاشت و در قولنامه تنظیمی  متعهد خواهد شد در تایخ مشخص نسبت به انتقال سند رسمی مالکیت به نام خریدار اقدام نماید. و وکیل دعاوی مشارکت در ساخت توصیه می کند که در قولنامه تاریخ و دفترخانه ای که سازنده می بایست نسبت به انتقال سند اقدام نماید مشخص گردد همچنین خسارت عدم انجام تعهد نیز پیش بینی گردد تا در صورت عدم انجام تعهد از سوی سازنده بتوان علاوه بر الزام وی به ایفای تعهد مبنی بر انتقال سند رسمی به نام خریدار،خسارت پیش بینی شده را نیز مطالبه نماید. در برخی موارد به جهت عدم اخذ پایان کار در صورت مجلس تفکیکی ، سازنده در آن تاریخ به تعهد خویش عمل نمی نماید در این صورت طبق گفته وکیل دعاوی مشارکت در ساخت خریدار می بایست در تاریخ معین شده  به دفتر خانه اسناد رسمی رفته و با ارائه اصل قولنامه و مبلغی که می بایست در روز تنظیم سند در دفتر خانه  به سازنده پرداخت می گردید حاضر شده و گواهی عدم حضور سازنده را دریافت نماید.

 

 دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت را می توان شخصا یا از طریق وکیل دعاوی مشارکت در ساخت مطرح نمود که داشتن وکیل دعاوی مشارکت در ساخت مزایای بسیاری اعم از تنظیم صحیح دادخواست ،تسریع در روند رسیدگی و اخذ رأی، مطالبه خسارات پیش بینی شده در قرارداد، عدم حضور خریدار در دادگاه و… دارد.

دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت به طرفیت سازنده و مالکین رسمی ملک مطرح می شود . این دعوا مالی بوده و هزینه دادرسی طبق دعاوی مالی پرداخت می گردد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می گردد و اینها موارد بسیار مهمی است که افراد از آنها آگاهی نداشته و وکیل دعاوی مشارکت در ساخت می تواند در این موارد بسیار موثر باشد. چرا که در صورت عدم رعایت هر یک از این موارد باعث طولانی شدن حصور نتیجه و صرف هزیه های مجدد خواهد بود. پس از تعیین شعبه و تعیین وقت رسیدگی، رای مبنی بر الزام سازنده به تنظیم سند رسمی صادر خواهد شد و خریدار می تواند از طریق صدور اجرائیه نسبت به انتقال سند رسمی اقدام نماید.

از آنجایی که دعاوی قراردادهای مشارکت در ساخت، دعوی تخصصی بوده و دارای پیچیدگی های خاصی می باشد مستلزم داشتن وکیل متخصص در قرارداد مشارکت در ساخت می باشد.

 


موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی می باشند

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 3 امتیاز: 3.3)
فهرست