دعاوی اعتراض به حکم مهریه

یکی از روش های اولیه مرتبط با اعتراض به مهریه روش عادی اعتراض می باشد که شامل:
واخواهی که در مورد حکم غیابی صورت می پذیرد.
تجدیدنظر خواهی که مرتبط با آرای حضوری است می باشد.
به گفته وکیل دعاوی مهلت واخواهی از حکم غیابی مهریه برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افرادی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مدت به دلیل عذر موجه بوده است؛در این صورت محکوم علیه غیابی باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای غیابی اعلام نماید.اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبلی واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود جهات عذر موجه شامل موارد ذیل می باشد:
مرضی که مانع از حرکت است.
فوت یکی از والدین همسر یا اولاد.
حوادث قهریه از قبیل سیل،زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
توقیف یا حبس بودن خوانده(محکوم علیه) به نحوی که نتواند در مهلت مقرر دادخواست واخواهی را تقدیم نماید.اگر چه در واخواهی ابلاغ واقعی حکم به محکوم علیه اصل بوده و ضروری است بنابراین ممکن است ابلاغ به وی میسر نباشد.
در این صورت ابلاغ قانونی به عمل خواهد آمد. و حکم غیابی مهریه پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن آن متعاقب در خواست محکوم له با اخذ ضمانت مناسب از وی طبق قانون آئین دادرسی مدنی به اجرا گذاشته می شود.
دادگاه صادر کننده حکم نیز پس از وصول دادخواست واخواهی مهریه مشار الیه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند.قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
علاوه بر این ممکن است به جهت عدم حضور خوانده در مراحل دادرسی یا عدم تقدیم لایحه و معرفی نمودن وکیل از سوی وی که منجر به صدور رای غیابی علیه او گشته است خواهان به پیشین درخواست اجرای حکم غیابی فوق را به نفع خویش نماید.
تصمیم دادگاه نسبت به واخواهی محکوم علیه ممکن است به صورت قرار یا رد پذیرش واخواهی باشد در صورت عدم پذیرش واخواهی از سوی دادگاه بدوی صادر کننده رای غیابی مشار الیه می تواند نسبت به تجدید نظر از رای مهریه به ترتیب آتی اقدام نماید.
2- تجدید نظر خواهی از رای مهریه
تجدید نظر مهریه در فرم مخصوص دادخواست تجدید نظر مهریه به عمل می آید متقاضی تجدید نظر باید ضمن تهیه آن از دادگستری یا دادگاه محل مشخصات خود را در ستون تجدید نظر خواه و مشخصات خوانده را در سمت تجدید نظر خوانده قید نماید.
تاریخ ثبت دادخواست تجدیدنظر خواهی مهریه تاریخ تجدید نظر محسوب می شود و در صورت تکمیل دادخواست مزبور و عدم تقاضای اعسار مهریه از سوی تجدید نظرخواه از جهت تودیع هزینه دادرسی مدیر دفتر ظرف مدت دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن نسخه ایی از دادخواست و پیوستهای آن به تجویز ماده 346 همان قانون برای تجدیدنظر خواه ارسال و نامبرده ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ آن ها می تواند نسبت به پاسخ به همان شعبه مراجعه نماید.

پس از منقضی شدن مهلت ذکر شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد پرونده توسط مدیر دفتر شعبه مربوطه به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد.

جهات درخواست تجدیدنظر نسبت به رای مهریه ممکن است بنا به دلایل ذیل باشد:

ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدیدنظر خواه را نسبت به رای مهریه موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
تنظیم دادنامه مهریه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی است. چنانچه تجدیدنظر خواه قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند.
چنانچه در مواردی که رای دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده باشد و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ایی هم نداده باشند

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعاوی اعتراض به حکم مهریه با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی خانواده هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست