مرجع اعتراض به ابطال آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

خواسته در دعاوی مطروحه علیه کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری ، در خواست ابطال تصمیمات این مرجع و شورا های اسلامی شهر ها است که مجری آن ها شهرداری است همچنین خواسته می تواند اعلام تعارض میان آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری در موضوعی واحد در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری باشد.

رسیدگی به این موارد همگی مطابق ماده 12 دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیئت های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به کلیه اعتراضاتی که در حوزه ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری باشد در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

و همچنین مطابق ماده 77 قانون شهرداری آرایی که در کمیسیون ماده 77 شهرداری ها صادر می شود در دادگاه ها قابل رسیدگی نیستند و اعتراض به این آرا نیز در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در اعتراض به ابطال آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست