اعاده دادرسی

اعاده دادرسی در واقع بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت شده توسط دادگاه صادر کننده حکم است که در حقیقت برای اینکه رأی دادگاه ها دور از خطا باشد اعاده دادرسی در قانون پیش بینی شده است.

اعاده دادرسی

انواع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی با توجه به نحوه ی اقامه آن به دو نوع تقسیم می شود

  1. اعاده دادرسی اصلی (بند الف ماده 432 قانون آئین دادرسی مدنی )
  2. اعاده دادرسی طاری (بند ب ماده 432 قانون آئین دادرسی مدنی )

جهات اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسـی تقدیم نمود:

  • حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد
  • حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد
  • در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد
  • حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد
  • حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آن به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
  • پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست می آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعـاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار او نبوده است.
بیشتر بخوانید :  دیوان عدالت اداری

مهلت اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

در مورد بندهای الف تا پ ماده 98 این قانون بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه و در مورد بندهای ت تا ج ماده 98 این قانون بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسـی مهلت است.

مرجع صالح و هزینه دادرسی اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

دادخواست اعاده دادرسـی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به شعبه صادر کننده رأی تقدیم می وشد و هزینه دادرسی دادخواست اعاده دادرسی نیز برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت دعاوی در رابطه با پرونده های دیوان عدالت اداری می باشند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست