از بین رفتن حق مالکیت طرح صنعتی

مدت اعتبار طرح صنعتی حداکثر 15 سال است اما در برخی موارد ممکن است قبل از انقضای مدت 15 سال حقوق انحصاری صاحب طرح از بین برود. به عبارت دیگر حقوق مادی صاحب طرح ممکن است مانند هر حقوق دیگر قبل از انقضای مدت امتیاز طرح از بین برود و زائل گردد . موارد از بین رفتن حق مالکیت طرح صنعتی به شرح ذیل می باشد :

1- عدم استفاده از طرح صنعتی

یکی از موارد زائل شدن حق مالکیت طرح صنعتی این است که صاحب طرح از آن طرح صنعتی ثبت شده استفاده ای ننماید و نتواند از آن بهره برداری نماید در این صورت وی می تواند از طرح صنعتی ثبت شده انصراف دهد .

انصراف از طرح صنعتی در موردی است که آن طرح ثبت شده باشد و در صورتی که قبل از ثبت بخواهد از حقوق خود صرف نظر نماید می بایست آن را مسترد نماید .

مراتب انصراف از طرح ثبت شده باید کتباً به اداره ثبت طرح صنعتی اعلام گردد اداره ثبت طرح کتباً انصراف را ثبت و مراتب را منتشر می کند .

در صورتی که صاحب طرح ، قرارداد اجازه بهره برداری با شخصی منعقد نموده باشد انصراف وی باید با رضایت مجوز گیرنده باشد. البته اگر به موجب قرارداد حق انصراف بدون رضایت مجوز گیرنده مورد قبول طرفین قرار گرفته باشد انصراف صاحب طرح نیازی به موافقت گیرنده مجوز ندارد .

طبق ماده 97 آئین نامه مصوب 87 مالك طرح صنعتي مي تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به طرح صنعتي ثبت شده معتبر، اعراض حاصل نمايد. مدارك ذيل بايد به درخواست اعراض منضم گردد:

۱ـ اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک طرح صنعتی رسیده است .

۲ـاصل گواهی نامه طرح صنعتی ثبت شده.

۳ـمدارک نمایندگی قانونی ، در صورت وجود.

۴ـرسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.

2- عدم تمدید طرح صنعتی

در قانون مصوب 1386 بر اساس بند (د) ماده 28 قانون مدت اعتبار طرح صنعتی 5 سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه می باشد که می توان این مدت را برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود .

درخواست تمدید ثبت ظرف 6 ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره به عمل خواهد آمد. . در صورتی که در مهلت مقرر ، صاحب طرح می تواند ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی با پرداخت جریمه ی تاخیر نسبت به تمدید طرح اقدام نماید در غیر اینصورت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

3- اتمام مدت اعتبار طرح صنعتی

 بر اساس بند (د) ماده 28 قانون مدت اعتبار طرح صنعتی 5 سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه می باشد. که می توان این مدت را برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. لذا طبق قانون ایران حداکثر مدت حمایت از طرح صنعتی 15 سال می باشد که پس از انقضای مدت 15 سال دیگر از طرح صنعتی ثبت شده حمایت نخواهد شد .

4- ابطال گواهینامه طرح صنعتی

در صورتی که طرح صنعتی فاقد اوصافی باشد که قانون برای آن معین نموده است حسب درخواست ذینفع که می تواند رقبای تجاری طراح باشد ،  دادگاه گواهینامه طرح صنعتی ثبت شده را ابطال می نماید .

از جمله مواردی که می توان جهت ابطال گواهینامه طرح صنعتی به آن استناد نمود این است که مثلاً طرح صرفاً جنبه کاربردی و فنی داشته باشد و یا مغایر نظم عمومی یل اخلاق حسنه و موازین شرعی باشد و یا طرح فاقد شرایط جدید یا اصیل بودن باشد و با حقوق شخص ثالث در تعارض باشد .

در صورت تشخیص دادگاه و صدور حکم بر ابطال طرح صنعتی ثبت شده ، مراتب به مرجع ثبت اعلام و نسبت به ثبت آن اقدام و در اسرع وقت اقدام به انتشار آن می نماید . هم چنین لازم به ذکر می باشد که در صورت ابطال ثبت طرح صنعتی ، از تاریخ ثبت باطل تلقی شود.

۵ـ استرداد و اعراض طرح صنعتی

هنگامی که صاحب یا طراحصنعتی که طرح خود را سابقا در اداره ثبت طرح صنعتی ، ثبت نموده و هیچ گونه بهره برداری از آن ننماید و از منافع ناشی از طرح صنعتی خود اعراض نماید(کنار گذاشتن)

اعراض می تواند در رابطه با تمام و یا قسمتی از حقوق ناشی از طرح صنعتی باشد.هم چنین مراتب جهت حصول اعراض می بایستی با پیوست مدارک لازم به صورت کتبی و با طی تشریفات اداری و قانونی صورت بپذیرد.

ذکر این نکته ضرورت دارد که عمل اعراض فقط زمانی می تواند از جانب طراح و یا مالک طرح صنعتی درخواست شود که آن طرح در اداره مزبور به ثبت رسیده باشد ، در صورتی که قبل از به ثبت رسیدن و مرحله تقدیم اظهارنامه باشد ، متقاضی در صورتی که نخواهد مراحل ثبت را ادامه دهد می بایستی درخواست استرداد نماید.

باطل شدن گواهینامه طرح صنعتی

همانگونه که مستحضرید شرایطی در قانون برای اصالت و صحت طرح صنعتی ارائه شده است ، بدین منظور چنانچه طرح صنعتی به نحوی باشد که در تعارض با عرف و نظم عمومی بوده و یا اینکه وجود طرح صنعتی باعث بروز اختلاف و تعدی با شخص ثالثی گردد، با توجه به تمام موارد مذکور اشخاص ذینفع می توانند از دادگاه صالح تقاضای ابطال طرح صنعتی را بنماید.

نحوه رسیدگی به دعاوی مالکیت صنعتی(طرح صنعتی)

در صورت بروز اختلاف و تعرض به هر کدام از حقوقی که قانون گذار برای مالکین و طراحان صنعتی در نظر گرفته ، طرح شکایت می تواند از سوی طراح یا مالک طرح صنعتی آغاز شود و او به عنوان خواهان می بایستی با ارائه ادله و مدارک مستند برای ادعای خود مبنی بر رخ دادن ضرر و زیان که با توجه به عملکرد خوانده بوده است ، ادعای خود را ثابت نماید، خوانده نیز می تواند متقابلا طرح دعوی نماید و بدین ترتیب روند رسیدگی در دادگاه صالح آغاز می شود.

وکیل متخصص دعاوی مالکیت صنعتی

همانطور که مکررا ذکر شد قوانین داخلی و بین المللی جهت حمایت از کلیه حقوق مالکین و طراحان صنعتی به تصویب رسیده است که مسلما نمی توان توقع داشت اشخاصی که تخصص حقوقی در زمینه فوق ندارد به درستی و به طور کامل از تمامی حقوق و تکالیف قانونی خودآگاه باشند ، اشراف کامل به قوانین و مقررات داخلی و بین المللی توسط یک وکیل دعاوی مالکیت صنعتی این امکان را به شما می دهد تا از تخصص و تجربه او در تمامی مراحل مالکیت ثبتی اعم از مشاوره های تخصصی و میانجی گری و داوری و قرارداد نویسی با موضوعیت مالکیت صنعتی و در صورت نیاز قبول وکالت و پیگیری از کلیه محاکم قضایی و … بهره مند شوید، که موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با افتخار به همکاری با وکلا پایه یک دادگستری که حیطه فعالیت خود را دعاوی مالکیت صنعتی به صورت تخصصی قرار داده اند ، این شرایط را برای شما فراهم نموده است.

جهت کسب اطلاعات و هرگونه سوال با موسسه تماس حاصل فرمائید.

انتقال حق طرح صنعتی

کلیه حقوقی که بواسطه ثبت طراح و یا مالک صنعتی ایجاد می گردد ، می تواند با اراده خود شخص و نیز در مواردی بدون اراده خود شخص به دیگری به صورت دائم و یا موقت مطابق با قراردادی که منعقد می شود، منتقل شود.

مالک و یا طراح صنعتی می تواند طی قراردادی که با شخص ثالثی منعقد می کند حق مالکیت طرح صنعتی و یا حق بهره برداری از حقوق مالکیت طرح صنعتی را واگذار نماید که بر طبق این واگذاری منتفع حقوق مادی دیگری نیز می شود و نیز هم چنین انتقال گاهی بدون اراده شخص طراح و به صورت انتقال صورت می پذیرد که مطابق با ان در زمان فوت شخص طراح و یا مالم صنعتی به وراث او به ارث می رسد.و نیز هم چنین انتقال ممکن است گاهی به صورت قهری و با حکم قضایی صورت بپذیرد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست