اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری در روابط کار و استخدامی

برابر با ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها و همچنین رسیدگی به حل اختلاف کارگر و کارفرما در روابط شغلی و استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت می باشد.

چنانچه شاکی (کارگر یا کارفرما) ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط کارگر یا کارفرما سبب ورود خسارات  جبران ناپذیری به کارگاه یا محل کار یا خود کارگر و کارفرما می گردد می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید که در خواست صدور دستور موقت یا توسط شخص کارفرما یا کارگر (خواهان) صورت می پذیرد و یا در صورت داشتن وکیل دعاوی کار در روابط کاری و استخدامی خود وکیل اقدام به اخذ دستور موقت می نماید.

پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود این در خواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقیف اجرای اقدامات ، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر می نماید.

اخذ دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد.

همچنین لازم به ذکر می باشد که مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبه ای است که به اصل دعوا رسیدگی می کند اما در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

شعبه ی دیوان عدالت اداری موظف است در صورت صدور دستور موقت نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.همچنین مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت مفاد آن به شاکی ابلاغ می شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.

همچنین لازم به ذکر می باشد که اعتراض به رد درخواست صدور دستور موقت و یا پذیرش درخواست دستور موقت قطعی است و تشخیص امر با شعبه رسیدگی کننده است. طبیعتاً قرار قبولی یا رد درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری با اعتراض به حکم صادر شده در  ماهیت دعوا قابل اعتراض است.

تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست در تهران و یا در دفاتر استانی دیوان عدالت اداری انجام می شود. همچنین باید بیان نمود که متخلف از اجرای دستو موقت در دیوان عدالت اداری به شش ماه تا یک سال انفصال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری در روابط کار و استخدامی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی اداره کار هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی اداره کار به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

 

فهرست