مراحل طرح دعوای ابطال کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

مطابق ماده 16 از فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری که بیانگر ترتیبات رسیدگی در این مرجع است، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. در تبصره همین ماده نیز بیان می شود پرونده هایی که از مراجع قضائی دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد.

کمیسیون ماده 77 شهرداری از مصادیق بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری است و مهلت تعیین شده برای تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی کمیسیون ماده 77 شهرداری است.

تبصره 2 ماده 16 همین قانون بیان می دارد که مراجع مربوط در این موضوع کمیسیون ماده 77 شهرداری مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آن ها ظرف مدت ذکر شده در دیوان قابل اعتراض است. لازم به ذکر است مشخصات دادخواست تقدیمی به دیوان می بایست مطابق ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری شود.

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای ابطال کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست