بایگانی برای برچسب: موسسه حقوقی متخصص در قراردادها

نحوه تنظیم قرارداد جوینت ونچر

قرارداد جوینت ونچر اگرچه هیچگونه الگوی مورد پذیرش جهانی برای یک موافقت نامه یا قرارداد جوینت ونچر (JV) وجود ندارد، لیکن بر مبنای تجربیات علمی و عملی و...

بیشتر بخوانید

نحوه تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی

نحوه تنظیم قرارداد با عنایت به ماده 183 قانون مدنی می توان گفت که عقد یا قرارداد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر توافق به...

بیشتر بخوانید

شیوه ی پرداخت قراردادهای تجاری بین المللی

تعریف قراردادهای تجاری بین المللی قراردادهای تجاری بین المللی قراردادهایی هستند که میان یک کشور با کشورهای دیگر یا میان تجار و شرکتهای تجاری یک کشور ب...

بیشتر بخوانید

قراردادهای توزیع بین المللی

قرارداد توزیع، یکی از روش های تأمین قصد گسترش تجارت و فروش برای دارندگان کالا، خدمات و فناوری است که به صورت یک عقد عهدی منعقد می شود و حاصل آن اعطای ...

بیشتر بخوانید

نمونه قرارداد بین المللی خدمات

برای تدارک خدمات برای شماره قرارداد تاریخ قرارداد بین: …………………………………&#8...

بیشتر بخوانید

نکات مهم در مذاکرات قراردادهای بین المللی

اصول مذاکره تجاری از رویه ی مشخص و خاصی پیروی نمی کند، اما برخی رویه های عرفی طی زمان ایجاد شده که طرفین قراردادی در طی تشکیل قرارداد و مذاکرات پیش قر...

بیشتر بخوانید

شرایط فسخ و ابطال قراردادهای مشارکت در ساخت

با توجه به ماده 10 قانون مدنی قرارداد مشارکت در ساخت قراردادی است نامعین جزء عقود معین و مشخص قانون مدنی نیست بعلاوه قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی ...

بیشتر بخوانید