در مورد مال موقوفه اصل بر غیر قابل فروش بودن آن است و در حالت کلی این حق برای اشخاص وجود ندارد که به معامله ی مال موقوفه دست زنند اما در برخی موراد استثنایی قانون اجازه فروش مال وقفی را می دهد.

download (1)

شرایط فروش مال موقوفه

به موجب ماده 88 قانون مدنی جواز فروش مال موقوفه مشروط است به اینکه مال موقوفه خراب شود یا خوف آن باشدکه منجر به خرابی شود به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، آن هم در صورتی که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده ی349 قانون مدنی هم جواز دیگری برای فروش مال موقوفه است و آن موردی است که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء(خونریزی) رود یا منجر به خرابی مال موقوفه شود.

در زمینه فروش مال موقوفه فرقی میان وقف عام و وقف خاص وجود ندارد، جز آنکه بخشی از ماده ی 349 قانون مدنی که فروش مال موقوفه را درصورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد، تجویز می کند، ظاهراً در وقف خاص موضوعیت بارزتری پیدا می کند.

images (4)

بنابراین معامله ی مبتنی بر فروش مال موقوفه باطل است مگر در موارد استثنایی فوق الاشار و خریدار بی اطلاع از موقوفه بودن بیع می تواند برای اخذ ثمن و مطالبه ی خسارات خود در دادگاه اقامه ی دعوا کند و به علاوه منتفع یا متولی مال موقوفه نیز اگر بیند که مال موقوفه مورد معامله ای مثل بیع واقع شده می تواند علیه فروشده ی غیرقانونی مال دعوا طرح کند و توصیه می شود که طرفین دعاوی فوق در اقامه و پیگیری این دست دعاوی از مشاوره و وکالت وکلای متخصص و متبحر بهره جویند. تا راه دستیابی به حقوق خود را راحت تر و سریعتر بپیمایند.

مالی که مورد وقف واقع می شود عین آن حبس و منافع آن تسجیل می گردد و این باعث ایجاد شرایط خاص برای شخصیت حقوقی وقف می گردد که یکی از این شرایط و در واقع آثار، غیرقابل فروش بودن مال موقوفه است. اما در عین حال در صورت احراز شرایط خاصی فروش مال موقوفه هم استثنائاً امکانپذیر می گردد.

فهرست