درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

آرشیو برای دسته بندی: مقالات ویژه

نکات مهم در خصوص قوانین و مقررات بیمه

insurance

*  شرکتهای بیمه مکلفند خسارت زیاندیدگان از محل بیمه نامه بدنه را بدون درخواست شکایت زیاندیده علیه مقصر حادثه پرداخت و در صورت لزوم یا اخذ وکالت نامه ج...

بیشتر بخوانید

نکات قراردادهای بین المللی

how-to-deal-with-legal-aspect-of-an-international-contract-11

قراردادهای بین المللی دارای اهمیت فراوانی می باشد چرا که در صورت عدم دقت کافی در موضوع و شرایط و مفاد قرارداد موجب به وجود آمدن خسارتی جبران نشدنی بر ...

بیشتر بخوانید 1

نکاتی در خصوص وصیت نامه طبق قانون مدنی

وصیت-تملیکی

–تعریف صحیح و جامع وصیت به شرح زیر است: عمل حقوقی که به موجب آن شخصی به طور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران در اموال خود یا حقوق خود بعد از فوت ...

بیشتر بخوانید 1

نکات کلیدی قراردادها قبل از تشکیل قرارداد

gharardadha

قراردادها معمولاً به صورت مکتوب منعقد می شوند هر قراردادی نیز شکل خاص خود را دارد هزاران نمونه قرارداد مختلف وجود دارد که ذکر شاکله ی مهم آن ها از اهم...

بیشتر بخوانید
تماس با موسسه