درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

تقسیم بندی قراردادهای مهندسی

gharardadha

قراردادهای صنعت ساخت را براساس هزینه های پروژه و مسئولیت های کاری می توان به دو دسته به شرح ذیل تقسیم نمود. گفتار اول: انواع قراردادهای مهندسی با توجه...

بیشتر بخوانید
تماس با موسسه