درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

قرارداد پیمانکاری – وکیل تنظیم قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری تعریف قرارداد پیمانکاری قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه کاری قراردادی است که به موجب آن دولت یا موسسات و سازمان های عمومی انجام عمل یا ف...

بیشتر بخوانید

انواع پیمانکاران از نظر سازمان مدیریت

انواع پیمانکاران از نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی در فصل دوم آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت انواع پیمانکاران به سه دسته تقسیم شده اند: پیمانکار ...

بیشتر بخوانید

تعریف پیمانکار – پیمانکار کیست ؟

تعریف پیمانکار برابر ماده ۷ قانون شرایط عمومی پیمان باید گفت که پیمانکار شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده ی پیمان است و اجرای موضوع پیما...

بیشتر بخوانید

وظایف پیمانکاران

قرارداد پیمان وظایف کلی پیمانکاران در اجرای عملیات موضوع پیمان در این مرحله فرض بر این است که پیمانکار کلیه مراحل قبلی را با توجه و دقت کامل انجام داد...

بیشتر بخوانید

سرمایه گذاری بین المللی حوزه پیمانکاری

در قوانین جمهوری اسلامی ایران قانونی تحت عنوان (قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی) وجود دارد که طبق این قانون سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل ا...

بیشتر بخوانید
تماس با موسسه