درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

نکات مهم در خصوص قوانین و مقررات بیمه

insurance

*  شرکتهای بیمه مکلفند خسارت زیاندیدگان از محل بیمه نامه بدنه را بدون درخواست شکایت زیاندیده علیه مقصر حادثه پرداخت و در صورت لزوم یا اخذ وکالت نامه ج...

بیشتر بخوانید

نکاتی درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث

* قانون شخص ثالث جدید با عنوان قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مورخ ۲۰/۲/۹۵ تصویب شد. * کلیه تخفیفاتی ...

بیشتر بخوانید

قرارداد بیمه

تعریف قرارداد بیمه قراردادی است که همسان با قمار و شرط بندی شمرده می شود. به منظور آنکه قرارداد بیمه تبدیل به شرط بندی و قمار نشود باید اجازه داد کسان...

بیشتر بخوانید

ماهیت حقوقی قرارداد بیمه

قرارداد بیمه قرارداد جبران خسارت است. –  قرارداد بیمه قرارداد جبران خسارت است، این توصیف از ماهیت حقوقی قرارداد بیمه برای ارتقاء یا قابلیت الزام...

بیشتر بخوانید

انواع بیمه مسئولیت

مطابق تعریفی که از مسئولیت مدنی ارائه می شود، مسئولیت مدنی عبارت است از مسئولیت اشخاص در مقابل خساراتی که ۱- ناشی از فعل یا ترک فعل آنهاست ۲- ناشی از ...

بیشتر بخوانید

پس گرفتن حق بیمه های پرداخت شده به سازمان تأمین اجتماعی

insurance2

پس گرفتن حق بیمه بارها پیش آمده که با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس می گیرند و در مورد پس گرفتن حق بیمه پرداخت شده به سازمان تأمین اجتماعی...

بیشتر بخوانید

اعتراض به حق بیمه

insurance

مبنای اعتراض به حق بیمه بخشنامه شماره ۱۴ درآمد سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را براساس موضوع قرارداد و سال انعقاد قرارداد به گرو...

بیشتر بخوانید
تماس با موسسه