درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه شامل وقف عام است یا خاص؟

ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه سال ۶۳ مقرر می دارد؟ از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صور...

بیشتر بخوانید

ثبت مال موقوفه و عند اللزوم طرح دعوا از ناحیه ی وقف

لزوم ثبت مال و ثبت اسناد مربوط به موقوفه مطابق ماده ۲۷ قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه ی اجرایی آن متولیان موقوفات باید از ثبت محل درخواست ثبت مال...

بیشتر بخوانید

موارد مجاز فروش مال موقوفه

در مورد اموال مورد وقف اصل بر عدم امکان فروش مال موقوفه است اما در قانون مدنی استثنائاتی برای امکان فروش مال موقوفه مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته اس...

بیشتر بخوانید

زمین های شهری اوقافی

مواد قانونی مرتبط با زمین های شهری اوقافی اولین قانونی که در این خصوص به تصویب رسید قانون لغو مالکیت اراضی حوادث شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۰۵...

بیشتر بخوانید

شرایط فروش ملک اوقافی ( قوانین املاک اوقافی )

قوانین املاک اوقافی بیع وقف ابتدا در مورد موقوفات خاص پذیرفته می شود و سپس در آخرین مراحل قانون اصلاحات اراضی موقوفات عام نیز مشمول بیع قرار گرفت. (قو...

بیشتر بخوانید

عدم امکان وقف جنگل ها و مراتع و وضعیت معادن موجود در ملک وقفی

لزوم مالکیت خاص در مال موقوفه می دانیم که برای وقف شرایطی لازم است که باید در واقف و ملکیکه مورد وقف قرار می گیرد وجود داشته باشد: برای مثال واقف باید...

بیشتر بخوانید

لایحه قانونی اجاره املاک موقوفی

لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ هجری شمسی در شورای انقلاب قانونی به تصویب رسید که در ماده یک ای...

بیشتر بخوانید

شرایط فروش ملک اوقافی در قانون مدنی

تعریف وقف وقف عبارت است از اینکه عین مال به طور دائم حبس و منافع آن تسبیل شود به بیان ساده تر اصل یک مال و منافع حاصل از آن را که شخصی برای خدمات عموم...

بیشتر بخوانید

طریقه ی فروش مال موقوفه و وضعیت موقوفه پس از فروش

طریقه فروش مال موقوفه چنانچه با توجه به مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی امکان و شرایط فروش مال موقوفه وجود داشته باشد مطابق تبصره ماده ۴۳ قانون تشکیلات و اختی...

بیشتر بخوانید

وقف چیست؟ مشاوره حقوقی دعاوی وقف

تعریف وقف وقف عبارت است از اینکه عین مال به طور دائم حبس و منافع آن تسبیل شود به بیان ساده تر اصل یک مال و منافع حاصل از آن را که شخصی برای خدمات عموم...

بیشتر بخوانید

افراز ملک وقفی از ملک وقفی

تقسیم ملک وقفی از ملک وقفی از دیدگاه قانون مدنی با توجه به تعاریفی که در مقالات پیشین از وقف ارائه شد باید گفت که: مطابق با ماده ۸۲ قانون مدنی هر گاه ...

بیشتر بخوانید

افراز و تقسیم مال وقفی

تقسیم وقف بین موقوف علیهم ابتدائاً باید اشاره کنیم که تقسیم منافع مال موقوفه با تقسیم خود وقف بین موقوف علیهم متفاوت است بدین شکل که تقسیم منافع مال م...

بیشتر بخوانید
تماس با موسسه