دعوای تنفیذ وصیت نامه

انواع وصیت نامه در ماده 276 قانون امور حسبی برای وصیت نامه ی قابل پذیرش در دادگاه ها سه شکل پیش بینی شده است: 1- خود نوشت   2- رسمی  3- سری به دلالت م...

بیشتر بخوانید

نکاتی در خصوص وصیت نامه طبق قانون مدنی

–تعریف صحیح و جامع وصیت به شرح زیر است: عمل حقوقی که به موجب آن شخصی به طور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران در اموال خود یا حقوق خود بعد از فوت ...

بیشتر بخوانید 1

انحصار وراثت

کسی که فوت می شود به احتمال زیاد خانواده ای دارد که بعد از مرگ به استناد قانون از او ارث می برند، برای اینکه این ورثه بتوانند در دارایی های مورث خود ت...

بیشتر بخوانید