مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

مطالبه وجه چک در مورد سند تجاری چک راه های مختلفی برای اقدام قانونی جهت مطالبه وجه آن وجود دارد: طرح شکایت کیفری، طرح دعوای حقوقی و اقدام از طریق اجرا...

بیشتر بخوانید

اعتراض شخص ثالث نسبت به ملک توقیفی

اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم قطعی اعتراض ثالث اجرایی را نباید با اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی شده اشتباه گرفت چرا که این دو کاملاً با هم متفاوتند: در و...

بیشتر بخوانید

توقیف اموال و بازداشت مازاد

توقیف اموال قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 126 درباره توقیف اموال مقرر می دارد: توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ امو...

بیشتر بخوانید

اعتراض در هیات نظارت ثبت و شورای عالی ثبت

صلاحیت هیات نظارت ثبت با توجه به بند 2 ماده 133 و ماده 9 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا هیات نظارت ثبت در موارد ذیل رسیدگی می کند: متصرف...

بیشتر بخوانید

ابطال سند انتقال اجرایی

تعریف سند انتقال اجرایی سند انتقال اجرایی سندی است که دلالت بر انتقال مالی به دیگری کند اعم از عادی یا رسمی. سند انتقال اجرایی نیز از نظر برخی حقوقدان...

بیشتر بخوانید

دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا

از منظر حقوق، سند نوشته ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده تر سند نوشته ای است که هم شخص خواهان و همشخص خوانده برای اثبات ادعای خو...

بیشتر بخوانید

راهکارهای تغییر نام خانوادگی

ماده ی 41 قانون ثبت احوال کشور به ذکر شرایط و قوانین حاکم بر تغییر نام خانوادگی به شرح زیر می پردازد: ˗ دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای او...

بیشتر بخوانید

مقررات تغییر نام

مقررات تغییر نام متقاضیان تغییر نام می توانند یک نام ساده و یا مرکب را با توجه به قوانین ماده ی 20 قانون ثبت احوال که دارای شرایط زیر باشد انتخاب کنند...

بیشتر بخوانید