الزام مالک به ایفای تعهدات

تعهدات مالک

براساس توافق طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز تعهدات ( الزام مالک به ایفای تعهدات ) ویژه مالک زمین به قرار زیر می باشد:

الف- اخذ پروانه ساختمانی

براساس ماده 100 قانون شهرداری کلیه مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر، مکلفند قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساخت و ساز از شهرداری محل (پروانه ساختمان) اخذ نمایند البته می توان شرط نمود که پرداخت عوارض شهرداری در زمره ی هزینه های ساخت و ساز بر عهده ی شریک باشد اما چون مالک زمین واجد شرایط در اخذ پروانه است می تواند برای این کار به شریک وکالت دهد. به موجب قانون پیش فروش ساختمان «شهرداری ها مکلفند هنگام صدور پروانه ی ساختمانی برای هر واحد نیز شناسنامه ی فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.

ب- تسلیم زمین

مطابق قرارداد مشارکت در ساخت و ساز مالک زمین مکلف است ظرف مدت معینی از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و ساز که معمولاً یک ماه می باشد زمین را به منظور شروع اجرای عملیات ساخت و ساز در اختیار شریک قرار دهد.

در غیر این صورت باید از عهده ی خسارت شریک برآید و چنانچه از تسلیم زمین به کلی ناتوان گردد ناگزیر باید به قرارداد خاتمه داد. در چنین حالتی شریک می تواند قرارداد را با استناد به خیار تخلف شرط فعل (تسلیم زمین) فسخ نماید.

الزام مالک به ایفای تعهدات

ج-اقدامات ثبتی و تفکیکی

پس از پایان عملیات ساخت و ساز و تعیین قدرالسهم هر یک از طرفین به شکل مفروز و عینی لازم است مالک زمین با حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال رسمی سهم شریک از زمین اقدامات لازم را انجام دهد اداره ی ثبت با تنظیم صورت جلسه ی تفکیکی برای هر یک از واحدها سند مجزا با نام مالک آن (حسب مورد مالک زمین یا شریک) صادر می کند.

الزام مالک به ایفای تعهدات

در صورتی که مالک از ایفای تعهدات خود امتناع نماید سازنده می تواند با مراجعه به دادگاه صالح که محل اقامت خوانده (مالک) می باشد مراجعه نماید و دعوای الزام مالک به انجام تعهداتش را طرح نماید الزام وی را به ایفای تعهداتش بخواهد. لازم به توضیح است که هزینه دادرسی این قبیل دعاوی برابر با هزینه های دادرسی دعاوی غیرمالی می باشد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در راستای اهداف و خط مشی خود مبنی بر پیشگیری از اختلافات و نهایتاً کاهش حجم دعاوی در مراجع قضائی و اداری و با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی مورد اعتماد در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت، خدمات حقوقی تخصصی خویش را ارائه می نماید. برای بهره گیری از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

فهرست