تضمین ضمانت نامه بانکی

تضمین ضمانت نامه بانکی تضمین ضمانت نامه بانکی (ضمانت نامه متقابل) همانگونه که هر تعهدی می تواند از طریق یک تضمین عینی و یا شخصی تضمین گردد، هیچ چیز ما...

بیشتر بخوانید

ضمانت نامه و  ضمانت نامه مشروط

ضمانت نامه مطلق و ضمانت نامه مشروط چون اصل کلی آزادی قراردادهاست، بنابراین تعیین شکل و شروط ضمانت نامه در اختیار طرفین آن است. چارچوبی که در همه ضمانت...

بیشتر بخوانید

قرارداد پیمانکاری – وکیل تنظیم قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری تعریف قرارداد پیمانکاری قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه کاری قراردادی است که به موجب آن دولت یا موسسات و سازمان های عمومی انجام عمل یا ف...

بیشتر بخوانید

قرارداد جوینت ونچر (مشارکت تجاری)

مشارکت تجاری قرارداد جوینت ونچر ( مشارکت تجاری ) قرارداد تجاری مشترک است که دو یا چند شرکت کننده در آن برای یک مقصود مشخص تجاری، مالی یا فنی تلاش می ک...

بیشتر بخوانید

تفاوت میان تفاهم نامه، توافق نامه و قرارداد از دیدگاه حقوقی

تفاهم نامه، توافق نامه و قرارداد برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به نکته ای اشاره نمود و آن اینکه عنوان اسناد تهیه شده ملاک تصمیم گیری برای تمیز دادن...

بیشتر بخوانید

وکیل شهرداری – درخواست وکیل دعاوی شهرداری

وکیل شهرداری وکیل شهرداری: بیشتر دعاوی مطروحه علیه شهرداری به لحاظ شکایت از اقدام شهرداری یا تصمیم یکی از کمیسیون های شهرداری و یا مطالبه خسارت و وصول...

بیشتر بخوانید

وکیل قاچاق – وکالت دعاوی قاچاق – وکیل مواد مخدر

وکیل مواد مخدر در این مقاله به وظایف و اقدامات وکیل قاچاق موسسه حقوقی دادپویان حامی و همچنین خدمات مشاوره و وکالت که وکیل مواد مخدر در موسسه انجام مید...

بیشتر بخوانید