داوری بین المللی

داوری در جایی است که دو نفر یا بیشتر دعوای خود را به تصمیم نهایی شخص یا اشخاص ثالثی واگذار می کنند که این اشخاص معمولاً با توافق طرفین انتخاب شده و یا...

بیشتر بخوانید

سرمایه گذاری بین المللی حوزه پیمانکاری

در قوانین جمهوری اسلامی ایران قانونی تحت عنوان (قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی) وجود دارد که طبق این قانون سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل ا...

بیشتر بخوانید

مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز

1- تعریف: در بند د ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تغییر کاربری چنین تعریف شده است: هرگونه اقدام که مانع از بهره برداری ...

بیشتر بخوانید

وکیل قراردادها – مشاوره حقوقی تنظیم قراردادها

وکیل قراردادها – مشاوره حقوقی تنظیم قراردادها برای ارتباط با وکیل قراردادها در موسسه دادپویان حامی با شماره گیری 02188543084 می توانید از وکیل ق...

بیشتر بخوانید

دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا

از منظر حقوق، سند نوشته ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده تر سند نوشته ای است که هم شخص خواهان و همشخص خوانده برای اثبات ادعای خو...

بیشتر بخوانید

قرارداد قرض

تعریف قرارداد قرض مطابق ماده ی 648 قانون مدنی: «قرض قراردادی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزب...

بیشتر بخوانید

قاچاق

در ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که قاچاق کالا و ارز عبارتست از هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خ...

بیشتر بخوانید

انواع شرکت های تجارتی طبق قانون تجارت

مطابق قانون تجارت 1311 شرکت های تجارتی شرکت هایی هستند که هدف از تشکیل آنها انجام معاملات تجاری ماده ی 2 قانون تجارت باشد (البته به جز شرکت های سهامی ...

بیشتر بخوانید

ویژگی های یک قرارداد درست

برای این که یک قرارداد تشکیل شود باید حداقل ارکان اصلی آن وجود داشته باشد. هر گاه این ارکان وجود داشته باشد، قانونگذار آن را به رسمیت می شناسد. اگر ای...

بیشتر بخوانید

قرارداد مضاربه

تعریف قرارداد مضاربه به موجب ماده ی 546 قانون مدنی، قرارداد مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد سرمایه می دهد با این قید که طرف دیگ...

بیشتر بخوانید