هرگاه شخصی با توسل به وسایل متقلبانه دیگری را بفریبد و اموالش را دریافت نماید کلاهبردار بوده و زیان دیده می تواند علیه وی شکایت کیفری نماید.

انتقال مال به غیر نیز در حکم کلاهبرداریست. مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعاًٌ بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می گردد و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

download (5)

مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت کیفری

اگر شخصی که از او کلاهبرداری شده بخواهد طرح شکایت کیفری کند باید مدارکی را به شکوائیه ی خود ضمیمه کند که نشان دهنده ی مانور متقلبانه کلاهبردار باشد و در واقع به نوعی حیله و فریب وی را نمایان سازد و نیز این شخص باید ثابت کند که شخص کلاهبردار با استفاده از این مانور متقلبانه اموال او را نیز دریافت کرده است. در جرم انتقال مال غیر نیز کسی که مال او توسط مجرم به دیگری و به صورت قانونی منتقل شده است باید مدارکی را به دادگاه ارائه دهد که نشان دهنده ی مالکیت او بر مال منتقل شده باشد تا ثابت گردد که مال از آن او بوده ولی به شخص دیگری به صورت ناحق و نادرست انتقال یافته است.

دادگاه صالح برای طرح شکایت کیفری

به طور کلی در پرونده های کیفری دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته دادگاه محل وقوع جرم است البته در جرم کلاهبرداری دادگاه های هر کدام از حوزه های قضایی جایی که مانور متقلبانه در آنجا انجام گرفته است نیز علاوه بر محل تحصیل مال از طریق حیله و فریب صالح به رسیدگی است.

بیشتر بخوانید :  مداخله و تظاهر به وکالت

هزینه دادرسی دعاوی کلاهبرداری و انتقال مال غیر نیز بر حسب هزینه دادرسی دعاوی کیفری است که به صورت مشخص تعیین گردیده است.

نهایتاً لازم است خاطر نشان سازیم که برای طرح هر نوع شکایت کیفری و تنظیم شکوائیه دقیق و درست، راه حل آسان و در عین حال مطمئن این است که از تخصص و مشاوره ی وکلای مجرب همچون وکلای متخصص موسسه ی حقوقی بین المللی دادپویان حامی استفاده گردد تا نهایتاً رأیی که از جانب محاکم اخذ می شود رأیی شایسته و به حق باشد.

برای طرح شکایت کلاهبرداری لازم است عنصر فریب و متوسل مشتکی عنه به ماور متقلبانه جهت تحصیل اموال شاکی با ارائه مدارک لازم احراز گردد و در طرح شکایت انتقال مال غیر نیز لازم است مالکیت شاکی احراز و انتقال نادرست و مجرمانه ی بایع ثابت گردد.

فهرست