مستأجر ملک تجاری که عرصه و اعیان آن وقف است بخواهد به کس دیگری منتقل نماید چه اقداماتی باید انجام دهد؟

جواب: هرگاه مستأجر بخواهد واحد تجاری را که عرصه و اعیان آن وقف است به غیر انتقال دهد باید کسب موافقت متولی و اداره حج و اوقاف و امور خیریه 10% کل سرقفلی محل را که کارشناس یا خبره محل تعیین می کند به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه بپردازد.

سوال: مستأجر موقوفه ملک وقفی را که مسکونی بوده اجاره می نماید و اقدام به احداث محل کسب می کند اگر بخواهد محل کسب را اجاره دهد یا ملک را منتقل نماید چه کارهایی می بایست انجام دهد؟

جواب: در این صورت مستأجر موقوفه هنگام انتقال یا اجاره بایستی 50% سرقفلی را برابر نظر کارشناسی به موقوفه پرداخت نماید. پرداخت این مبالغ به حساب موقوفه می باشد و بایستی در اجرای نیات وقف صرف شود.

سوال: وضعیت احداث اعیانی در رقبات موقوفه بدون مجوز موقوفه به چه صورت است؟

جواب: در صورتی که در اعیانی احداثی در موقوفه بدون مجوز موقوفه باشد متولی وقف می تواند نسبت به طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی اقدام نماید.

سوأل: آیا واقف در وقف نامه می تواند شرط نماید که موقوف علیهم می توانند مال موقوفه را بفروشد؟

جواب: بله این شرط ایرادی ندارد و مانع فروختن مال موقوفه نیست.

سوأل: در صورتیکه یکی از شرکای ملک مشاع سهم خود را بفروشد و خریدار آن را وقف نماید و شریک اخذ به شفعه نماید آیا وقف باطل می گردد؟

جواب: بله عقد وقف باطل خواهد شد.

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در امور وقفی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش اوقاف و اراضی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست