وظایف کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها

ممکن است بین شهرداری و مودیان در میزان یا شیوه پرداخت عوارض اختلاف ایجاد شود که مرجع صالح برای رسیدگی به حل این اختلاف کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری می باشد.

البته قابل توجه است چون در صورت اختلاف بین مودی و شهرداری ، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی پیدا می کند ، لذا صرف عدم پرداخت توسط مودی ، موجب صلاحیت کمیسیون نمی شود بلکه با احراز پیش آگهی و عدم اعتراض مودی در مهلت مقرر ، شهرداری می تواند تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند.

همچنین با استناد به ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری باید گفت که قسط بندی عوارض نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری می باشد.

شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به صورت یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکل به وصول کلیه بدهی است.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در وظایف کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.