مطالبات پیمانکاران

تعریف پیمانکار و کارفرما

مطابق با ماده 3 قانون کار می توان گفت که کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.( مطالبات پیمانکاران )

به موجب آئین نامه پیمانکاری مصوب 88/12/03 می توان گفت پیمانکار شخصی حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان مسئولیت اجرای عملیات پیمان را بعهده می گیرد.

مطالبات پیمانکاران

نحوه وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری

به موجب ماده 6 قانون خدمات شهری چنانچه به هر دلیلی اختلافی، فی ما بین کارفرما و پیمانکار در اجرای عملیات موضوع قرارداد پیمانکاری و نحوه اجرا یا تعبیر یا تفسیر آن اختلافی پیش آید ابتدا سهمی در حل اختلافی در غیر این صورت مراجع قضائی صالح به رسیدگی به اختلاف طرفین خواهند بود. در این صورت رافع هیچ یک از اقدامات مربوطه نخواهد بود طرفین مکلف هستند تا حل نهایی اختلاف تعهدات خود را در زمان بندیهای به عمل آمده انجام رساند.

در مواردی پیش می آید قراردادهایی بین پیمانکاران و شهرداری منعقد شود که در این قرارداد شهرداری به عنوان کارفرما منعقد می نماید که در قبال انجام تعهد پیمانکار مبلغی را به عنوان دستمزد به پیمانکار پرداخت نماید مثالی که برای این قرارداد می توان زد فضای سبز، جداول کنار خیابان ها، رنگ آمیزی دیوارهای شهر و از این قبیل کارها بین شهرداری (کارفرما) و پیمانکار منعقد می شود و با وجود انجام و اتمام کار توسط پیمانکار شهردار دادن دستمزد پیمانکار امتناع می نماید در این گونه موارد پیمانکار می تواند علیه کارفرما برای وصول مطالبات پیمانکاری به (شهرداری) شکایت کند.

بیشتر بخوانید :  شرایط ابلاغ به وکیل از منظر قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری

لازم به ذکر است چون این قبیل دعاوی از دعاوی مالی است اگر میزان بدهی بیشتر از 20 میلیون تومان باشد در دادگاهی مطرح می شود که صالح به رسیدگی باشد. و دادگاهی که صالح به رسیدگی می باشد دادگاه محل وقوع پیمان می باشد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری مجرب در امور قراردادهای پیمانکاری و وصول مطالبات پیمانکاران آماده اراده خدمات حقوقی تخصصی می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

فهرست