1- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند.

2- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ريال است.

3- در شرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقداً در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% در تعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نمادی و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

5- مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.

6- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

7- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.

8-مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظار در صورتی خواهند بود که تعداد شرکاء آن از 12 نفر بیشتر باشد.

9- در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

10- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.

11- مدیران در شرکت سهامی خاص الزاماً بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.

12-تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.

13- حق رأی در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

14- تقویم سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گردد شرکاء در این خصوص دارای مسئولیت می باشند. تقویم آورده غیرنقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

مدارک تأسیس در شرکت سهامی خاص عبارتند از :

دو برگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه . گواهی بانک دایر بر پرداخت 35% سرمایه تعهدی و فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان و صورت جلسات مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره.

مدارک تأسیس در شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:

دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه و دو جلد اساسنامه و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شرکاء و صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در امور شرکتهای تجاری داخلی و بین المللی آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش اعم از مشاوره، وکالت دعاوی، شرکتهای تجاری، تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری شرکتها، حل و فصل اختلافات از طریق داوری و غیره به انواع شرکتهای تجاری داخلی و بین المللی می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست