9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

نحوه محاسبه مهریه

دعاوی نحوه محاسبه مهریه

چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می نماید درصورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.
نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است:
متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه.
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × متوسط شاخص بها در سال قبل ÷ متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر
در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود ، تاریخ فوت مبنای محاسبه خواهد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به به انجام موارد زیر است :
الف) شاخص های بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
ب) شاخص های بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه ، حداکثر تا پایان خردادماه تهیه و به قوه قضائیه اعلام نماید.
دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه بر اساس شاخص های مقرر در موارد فوق الذکر اقدام نمایند.
در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهر المسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی،زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط آئین نامه ،مسئول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی و ابطال تمبر به میزان ما به التفاوت خواهد بود.
در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس مقررات جاری خواهد بود.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعاوی نحوه محاسبه مهریه با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی خانواده هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×