سهام شهرداری – ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

سهام شهرداری های مندرج در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مربوط به معابر و فضای عمومی ، قابل جا به جایی با یکدیگر نیست . بدین توضیح که در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها ، مالک در هنگام تفکیک می بایستی ۲۵ % زمین خود را بابت فضای عمومی و ۷۵/۱۸ زمین خود را بابت معابر به شهرداری واگذار نماید .

در این حالت به عنوان مثال اگر در ملکی ۱۰% معابر و ۳۰% فضای عمومی پیش بینی شده باشد شهرداری می بایستی نسبت به تملک و پرداخت وجه نسبت به ۵% فضای عمومی اقدام نماید . شهرداری نمیتواند با توجه به کمتر بودن میزان اراضی مربوط به معابر ، از تملک و پرداخت بهای اراضی مازاد به فضای عمومی خودداری کند .

تمامی اراضی و وجوهی که مغایر مطالب فوق از مالک دریافت شده باشد ، قابل استرداد از طریق محاکم قضایی است .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در سهام شهرداری – ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.