درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

قرارداد پیمانکاری – وکیل تنظیم قرارداد پیمانکاری

مقالات و نکات کاربردی

قرارداد پیمانکاری

تعریف قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه کاری قراردادی است که به موجب آن دولت یا موسسات و سازمان های عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار واگذار می کند. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی باشد.

تعریف قرارداد

توافق دو یا چند شخص برای همکاری یا برقراری رابطه تجاری و غیرتجاری با یکدیگر که ضمانت اجرایی قانونی داشته باشد را قرارداد گویند.( قرارداد پیمانکاری )

تعریف پیمانکار

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار می باشند.

قرارداد پیمانکاری

تعریف کارفرما

کارفرما شخصی است که پیمانکار به دستور و به نفع او تعهد به انجام کاری می نماید به بیانی دیگر شخص حقوقی است که یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان واگذار کرده است.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی وفق مأموریت سازمانی و با نگاه به چشم انداز متعالی خود با رعایت ارزش ها و رفتار حرفه ای و با رعایت قواعد و استانداردهای علمی و حقوقی و فراتر از آن با همکاری و همیاری حقوقدانان، مشاوران، وکلاء، کارشناسان و متخصصان تراز اول و انجام هر گونه خدمات حقوقی و تهیه و تنظیم انواع قرارداد پیمانکاری که در حوزه پیمانکاری و حوزه های مختلف آمده است را دارد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

تماس با موسسه