تنظیم قراردادهای استخدام موقت،معین،دائم

برابر ماده 7 قانون کار قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری برای مدت موقت یا مدت غیر موقت یا کار معین برای کارفرما انجام می دهد.
برای اینکه قرارداد کاری به صورت صحیح تنظیم شود رعایت شرایط ذیل الزامی می باشد :
1- مشروعیت مورد قرارداد
2- معین بودن موضوع قرارداد
3- عدم ممنوعیت قانون و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر
همچنین شایان ذکر است که در تنظیم قراردادهای کار علاوه بر این که مشخصات دقیق طرفین باید ذکر شود قرارداد باید حاوی موارد ذیل نیز باشد:
• نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید در آن اشتغال یابد.
• حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
• ساعت کار، تعطیلات و مرخصی ها
• محل انجام کار
• تاریخ انعقاد قرارداد
• مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
• و سایر مواردی که عرف و عادت شغل یا محل ایجاد می نماید.
و همچنین لازم به ذکر است که در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کار فرما و نسخه ی دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد .
همچنین باید توضیح داد که قرارداد کار به سه شیوه ، تنظیم می شود:
1- قرارداد کار دائمی 2- قرارداد کار موقت 3-قرارداد کار معین
که در ذیل به طور مختصر به شرح آن می پردازیم:

1- قرارداد کار دائمی یا غیر موقت:

قرارداد کار دائمی قراردادی است که در آن تاریخ تنظیم و شروع قرارداد ذکر می شود ولی به جهت اینکه ماهیت چنین کار هایی دائمی می باشد تاریخ انقضا ذکر نمی شود. ولی برای اینکه کارگر با نوع شغل و محیط آن بهتر آشنا شود و همچنین برای اینکه کارفرما به اخلاق کارگر و رفتار کاری اطمینان حاصل نماید قانون کار این اجازه را به طرفین داده است که در مدت زمان سه ماه قرارداد کار به صورت آزمایشی منعقد شود چناچه این مدت سپری شد و اقدامی نه از جهت کارفرما و نه از جانب کارگر برای فسخ قرارداد صورت نگرفت اصل بر این است که قرارداد به صورت دائم منعقد گردیده و هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت مگر با توافق طرفین.

 

2- قرارداد کار موقت:

قراداد کار موقت قراردادی است که در ابتدا تاریخ شروع و پایان آن در قرارداد ذکر می شود و در طول این قرارداد کارفرما نمی تواند قرارداد را فسخ نماید. ولی چنانچه کارگر در انجام وظایف خود قصور نماید قانون کار این اجازه را به کارفرما داده است که در صورتی که ادامه ی بی انظباطی و قصور کارگر موجب خسارت به کارفرما و خلل در ادامه کار کارگاه شود و با اخذ نظر مثبت از شورای اسلامی کارگاه قرارداد کار موقت را قبل از انقضا ی آن فسخ نماید.
همچنین لازم به ذکر می باشد که تکرار و تداوم قرارداد های موقت موجب دائمی شدن آن نمی شود. اما چنانچه قراراداد کار دائم باشد کارفرما نمی تواند بدون رضایت کارگر آن را به قرارداد موقت تبدیل نمایدو خلاف مقررات است و کارگر می تواند در این صورت به هیئت های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و از کارفرمای خود شکایت کند.
3- قرارداد کار معین:
قرارداد کار معین قراردادی می باشد برای انجام فعالیت و کار های معین و مشخص منعقد می شود و با ایفای تعهدات طرفین قرارداد خاتمه می یابد.
چنانچه طرفین مایل باشند قراداد کار آن ها توسط وکیل دادگستری تنظیم شود ارائه مدارک ذیل به وکیل ضروری می باشد:
1- مدارک شناسایی
2- ارائه و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در تنظیم قراردادهای استخدام موقت،معین،دائم با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی اداره کار هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی اداره کار به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.