9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

جرایم خیانت در امانت در قانون گواهی انحصار وراثت

جرایم خیانت در امانت در قانون گواهی انحصار وراثت

قانون گواهی انحصار وراثت

با توجه به ماده ۶ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب سال ۱۳۰۹ اگر اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول الوارث که در تصرف دولت یا موسسات تجاری و یا صرافی و… و یا اشخاص است در ظرف ۱۰ سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیرمنقول از تاریخ فوت مالک کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته نیست و اموال مزبور متعلق به دولت است که به مصرف موسسات خیریه می رساند.( قانون گواهی انحصار وراثت )

قانون گواهی انحصار وراثت

مطابق ماده ۱۱ قانون گواهی انحصار وراثت نیز هر زمان که متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور، بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر است مال و یا دین و یا منافع حاصل از آن را مطابق تبصره ماده ی مذکور به دولت تسلیم و یا تأدیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.

در صورتی که متصرف یا مدیون، شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه ی آن که متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با استفاده از وکلای باتجربه و متخصص همواره یارای شما جهت طرح دعاوی کیفری از قبیل جرم خیانت در امانت و صور خاص جرم خیانت در امانت من جمله سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×