دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نو سازی

در قراردادهای مشارکت در ساخت تعهداتی برای مالک و سازنده مشخص می گردد و می بایست مالک یا سازنده در موعد مقرر به تعهدات خویش عمل نمایند از جمله این تعهدات می توان به اخذ پروانه تخریب و نوسازی اشاره نمود.

شرط اخذ پروانه تخریب و نوسازی توسط سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

در واقع پروانه تخریب و نوسازی به مالک یا مالکین داده می شود در صورتی که در قرارداد مشارکت در ساخت اخذ پروانه تخریب و نوسازی بر عهده سازنده باشد،مالک یا مالکین می بایست به سازنده وکالت کاری جهت اخذ جواز تخریب و نوسازی بدهند در این صورت سازنده موظف می باشد با وکالتنامه رسمی به وکالت از مالک نسبت به انجام تعهد اقدام نماید.

با توجه به اینکه اولین اقدام در قراردادهای مشارکت در ساخت اخذ جواز تخریب و نوسازی می باشد لذا سازنده می بایست در موعد مقرر توافق شده فی مابین طرفین نسبت به اخذ جواز تخریب و نوسازی اقدام نماید.

در بسیاری مواقع دیده می شود که سازنده علی رغم توافقات فی مابین ، حال به دلایل مختلف از ایفای تعهدات خویش خودداری می نماید. در چنین حالتی باید ببینیم در قرارداد مشارکت در ساخت چه شرایطی درج گردیده است . اگر در قرارداد مشارکت در ساخت قید گردیده که مالک می بایست وکالت کاری به سازنده بدهد و از انجام تعهد خویش سرباز می زند سازنده می تواند از طریق مراجع قضایی الزام مالک را نسبت به تنظیم سند رسمی وکالت نامه بخواهد.

در صورتی که مالک تعهد خویش مبنی بر اعطای وکالت کاری عمل نموده باشد و سازنده علی رغم آن به تعهد خویش جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی اقدام ننماید می توان دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی را مطرح نمود.

نحوه طرح دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی

دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب دعوای حقوقی بوده و از دعاوی مالی محسوب می شود. مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی طبق ماده ۱۲ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع ملک می باشد. در دادخواست الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی می بایست قرارداد مشارکت در ساخت و ماده ای که در آن سازنده متعهد به انجام این کار گردیده مشخص گردد.

باتوجه به اینکه این شرط ، شرط فعل می باشد در ابتدا باید سازنده را ملزم به اخذ پروانه تخریب و نوسازی نمود ، در صورتی که وی پس از صدور رای دادگاه از اجرای رای و ایفای تعهد خودداری می نماید،مالک می تواند خود اقدام   نماید و هزینه های انجام تعهد را از سازنده مطالبه نماید. و یا اینکه در صورت امتناع سازنده از اخذ پروانه تخریب و نوسازی مالک می تواند نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در شرط اخذ پروانه تخریب و نوسازی توسط سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست