قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی لازم است چرا که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر در صورت وجود موجباتی که بتوان قرارداد مشارکت در ساخت را به خاطر آنها فسخ کرد و یا طرفین بر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت توافق کنند که اصطلاح حقوقی این عمل اقاله می باشد.

برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ضمانت اجرای عدم انجام تعهد از سوی طرف مقابل معمولاً در قرارداد مشارکت در ساخت تضمیناتی مانند چک، سفته و… را از طرف دیگر اخذ می کنند. اما گاهی هم قراردادهایی وجود دارد که از اساس باطل است یا برای یک یا هر دو طرف حق فسخی ایجاد می شود که در این صورت وضع فرق می کند.

موارد بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

به طور کلی با توجه به ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط اساسی ذیل باید وجود داشته باشد.

۱- قصد و رضای طرفین  قرارداد

۲- اهلیت طرفین قرارداد

۳- موضوع معین که مورد قرارداد باشد

۴- مشروعیت جهت قرارداد

که اگر هر یک از شرایط فوق در قرارداد مشارکت در ساخت نباشد این قرارداد باطل است بنابراین فقدان قصد انشای طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، فقدان اهلیت(جنون یا صغیر غیرممیز)، فقدان شرایط مربوط به مورد قرارداد (ماده ۲۱۵ و ۲۱۶ قانون مدنی)، جهات نامشروع قرارداد از موجبات بطلان قرارداد مشارکت در ساخت نیز هست.

موارد فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

حق فسخ به معنی اختیار به هم زدن معامله یا قرارداد است که در اصطلاح حقوقی به آن خیار می گویند خیارات از یک جنبه به دو دسته تقسیم می شوند خیارات قراردادی و خیارات قانونی

۱- در قرارداد مشارکت در ساخت که قراردادی لازم است نه جایز، حق فسخ(خیار) برای طرفین صریحاً پیش بینی می شود که به آن خیار فسخ ناشی از قرارداد یا خیار قراردادی گفته می شود.

در قانون مدنی ۱۰ نوع خیار فسخ پیش بینی شده سات که به این دسته از خیارات نیز خیار فسخ قانونی گفته می شود.

بنابراین با توجه به مقررات قانون مدنی در قرارداد مشارکت در ساخت خیار مجلس، خیار شرط، خیار تأخیر ثمن، خیار روئیت، تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب و خیار تدلیس ممکن است وجود داشته باشد که در این صورت شخصی که خیار به نفع او وجود دارد با استفاده از آن می تواند قرارداد را فسخ کند.

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در شرایط فسخ و ابطال قراردادهای مشارکت در ساخت با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.