سهم الشرکه سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز

در قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز هر یک از طرفین قرارداد آورده ایی دارند که آورده مالک زمینی است که می خواهند در آن ساخت و ساز نمایند بدین توضیح که قیمت زمین محاسبه و بعنوان آورده ای مالک آن محسوب می شود. آورده سازنده یا شریک همان سرمایه ای است که برای احداث بنا یا زمین می آورد. که مجموع این آورده ها سرمایه گذاری را تشکیل می دهد.

براساس نسبت سنجی میان آورده ها هر یک از مجموع سرمایه گذاری، سهم الشرکه ی هر طرف از سازه ها تعیین می شود طرفین پس از پایان عملیات ساخت و ساز با توافق یکدیگر سازه ها را به نسبت میزان سهم خود تقسیم و تفکیک می کنند و برای هر واحد سند مجزا به نام مالک آن صادر می شود.

سهم الشرکه سازنده یا شریک در قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز

برای تعیین میزان سهم الشرکه ی سازنده یا شریک، آورده سازنده به مجموع آورده ها نسبت سنجی می گردد و به همان نسبت سهم الشرکه ی او از کل ساخت و ساز مشخص می گردد که به قرار ذیل می باشد.

قدر السهم شریک= آورده ی شریک یا سازنده به مجموع سرمایه گذاری

بنابراین به توجه به مثال فوق الذکر سهم الشرکه ی سازنده 60% می چنانچه آورنده ی زمین مالک آن باشد سازنده نیز نسبت به 60% زمین نیز علاوه بر 60% اعیانی مالکیت می یابد در غیر این صورت اگر آورده منافع زمین باشد در ازای پرداخت مال الاجاره (یا پذیره ی زمین وقفی) مالک 60% منافع زمین می گردد.

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در سهم الشرکه سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست