رسیدگی به دعاوی مالیاتی

هر گاه میان مراکز مالیاتی و مودیان پرداخت مالیات اختلافی در رابطه با پرداخت مالیات پیش آید حل این اختلاف مراحل سه گانه دارد بدین شکل که ابتدائاً اختلاف در مرحله اول به صورت دروزن سازمانی حل می گردد یعنی در هیات های حل اختلاف سازمان مالیاتی کشور، پس از آن معترض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی می تواند اعتراض خود را در خارج از سازمان معینی در دیوان عدالت اداری حل کند. (رسیدگی به دعاوی مالیاتی)

با این وصف مراحل حل اختلاف مالیاتی را می توان به شرح ذیل دسته بندی کرد:

  1. حل اختلاف مالیاتی درون سازمانی شامل: الف- حل اختلاف اداری ب- هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی پ- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ت- هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم ث- شورای عالی مالیاتی ج- هیأت موضوع ماده 257 (هم عرض)
  2. حل اختلاف مالیاتی فوق العاده
  3. حل اختلاف برون سازمانی (دیوان عدالت اداری)

رسیدگی به دعاوی مالیاتی

دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع قضایی رسیدگی به اختلافات مالیاتی است که الزاماً باید به طور شکلی آن هم در مرحله بدوی صرفاً با اعتراض مودی وارد پرونده شده و می تواند اقدام به صدور رأی مقتضی اعم از رد شکایت، تأیید مراحل قطعیت یا نقض آنها نماید. (رسیدگی به دعاوی مالیاتی)

انواع رسیدگی به اختلافات مالیاتی

  1. رسیدگی ماهیتی: مراجع حل اختلاف مالیاتی می توانند به طور ماهوی وارد پرونده شده و رأی مقتضی اعم از تأیید، تعدیل، قرار رسیدگی مجدد، رفع تعرض یا تجدی دعوت صادر نمایند.
  2. رسیدگی شکلی: شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری فقط به آراء قطعی از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی رسیدگی می نمایند.
  3. رسیدگی شکلی و ماهیتی: هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم صرفاً این صلاحیت را دارا است که ابتدا با وارد دانستن عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع می تواند وارد ماهیت رسیدگی شده و رأی مقتضی صادر نماید، در غیر این صورت فقط به صورت شکلی وارد و در صورت عدم احراز نقص رسیدگی یا رعایت قانون رأی مبنی بر شکایت صادر نماید.
بیشتر بخوانید :  وکیل دعاوی مالیاتی

 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متبحر این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت در دعاوی مالیاتی دیوان عدالت اداری می باشد.

فهرست