وکیل امور ملکی می گوید؛ وجه التزام مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه تاخیر و یا عدم انجام تعهد پیش بینی می کنند. در واقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرایی است که احتمال نقض و تخلف از قرارداد را به حداقل می رساند.

بعنوان مثال در یک قرارداد و مشارکت در ساخت ممکن است شرط شود که اگر سازنده در موعد مقرر نسبت به تحویل آپارتمان های موضوع قرارداد اقدام ننماید به ازای هر روز تاخیر در انجام تعهد مبلغی به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد به مالک پرداخت نماید. بنابراین اگر یکی از طرفین قرارداد اجرای تعهد را با تاخیر انجام دهد و یا به صورت کلی از انجام تعهد استنکاف نماید طرف دیگر قرارداد می تواند دادخواست مطالبه وجه التزام را تقدیم نماید.

طرفین دعوا در حقیقت طرفین قرارداد هستند که در آن وجه التزام تعیین شده است.

دعوای مطالبه وجه هرچند ممکن از قراردادی ناشی شده باشد که موضوع آن ملک است ، جزو دعاوی منقول محسوب می شودو خواهان می توانددر دادگاه محل اقامتگاه خوانده و یا محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد طرح دعوا کند.

در اینگونه دعاوی ملکی بعد از صدور حکم مبنی بر محکومیت متعهد و قطعیت آن ، متعهد له باید درخواست صدور اجراییه سند و به طرق مختلف از جمله معرفی اموال به ناحیه اجرا و در صورت عدم شناخت اموال متعهد ، با گرفتن استعلام از اداره راهور ، ثبت اسناد و املاک ، بانک مرکزی و… درصدد به دست آوردن اموال و جبران خسارت های به وجود آمده بر آید. در صورتی که مالی از محکوم علیه در دسترس نباشد ، محکوم له می تواند جلب محکوم علیه را از دادگاه بخواهد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای وجه التزام تأخیر در تحویل ملک با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ملکی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.