گرانفروشی

گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیشتر از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد قانون تعزیرات حکومتی تعزیر (مجازات) می شوند.

از جمله مجازات و تعزیری که برای گرانفروشی در نظر گرفته می شود با توجه به میزان و مراتب و تخلف می باشد که به طور مختصر به شرح ذیل بیان شده است:

در صورتی که میزان گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال باشد در مرحله ی اول اداره تعزیرات حکومتی تذکر کتبی برای شخصی که گرانفروشی می نماید می فرستد و برای وی پرونده تشکیل می دهند. و در صورتی که مرکز یا شخصی که گرانـفروشی می نماید به این تذکر بی اعتنا و بی توجه باشد که در این صورت بی اعتنایی وی نوعی تخلف دوم محسوب می شود که در مرحله ی دوم علاوه بر اخطار شدید و اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و اقدام به ممهور نمودن پروانه واحد به مهر می نماید.

گرانفروشی

و در صورتی که مجدداً تخلف خود را تکرار نماید و به تعهد خود عمل ننماید به جریمه نقدی از پنج هزار ريال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پرونه واحد به مهر می نماید و در صورت بی اعتنایی مجدد باز هم به جریمه نقدی از ده هزار ريال تا 10 برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر و باز هم در صورت تکرار تخلف علاوه بر اخذ جریمه به تعطیلی موقت از شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش اقدام می شود و در مرحله ی آخر اگر باز هم به گرانفروشی ادامه داد مغازه تعطیل و پروانه واحد لغو می گردد.

لازم به ذکر است اگر مبلغ گرانفروشی بیش از بیست هزار ريال تا مبلغ دویست هزار ريال باشد. در مرحله ی اول علاوه بر اخطار کتبی اقدام به اخذ جریمه معادل مبلغ گـرانفروشی می نمایند و در صورتی که تخلف گرانفروشی را تکرار نماید همانند موارد فوق ذکر که گفته شد اقدام می شود.

و در صورتی که میزان گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ريال تا یک میلیون ريال در مرحله ی اول علاوه بر اخذ جریمه نقدی تا دو برابر میزان گرانفروشی اقدام به اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر می نمایند.

و اگر تخلف گـرانفروشی مجدد تکرار شود اقدام به اخذ جریمه نقدی از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر

و اگر مجدد تکرار شود در مرحله ی آخر علاوه بر اخذ جریمه طبق مرحله ی دوم اقدام به تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی می نمایند.

همچنین لازم به ذکر است که تعزیرات و مجازات کم فروشی و تقلب هم با توجه به میزان و مراتب آن همانند گرانفروشی می باشد.

مرجع صالح دعوای گرانفـروشی ، کم فروشی و تقلب سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت دعاوی که جنبه تعزیرات دارند از قبیل گرانفروشی ، کم فروشی و تقلب می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست