مستنداً به ماده ۴۲۲ قانون مدنی باید گفت که اگر بعد از معامله معلوم شود که ملک در هنگام معامله معیوب بوده است و این عیب مخفی بوده و مشتری نیر به آن جاهل بوده است مشتری می تواند یا قرارداد را فسخ نماید یا ارش بگیرد.

وکیل ملکی می گوید، ارش عبارت است از تفاوت قیمت مبیع سالم و مبیع معیوب اگر مشتری بخواهد بر قرارداد خود پایبند باشد و نخواهد آن را فسخ کند ، می تواند دادخواست مطالبه ارش را به دادگاه ارائه دهد.

مشتری که مبیع معیوب خریداری نموده است خواهان دعوا و فروشنده که مال معیوب به مشتری فروخته است خوانده دعوا می باشد.

از آن جایی که خواسته دین است خواهان می تواند در دادگاهی که محل اقامت خوانده است یا محل انعقاد قرارداد و یا محل انجام تعهد طرح دعوا کند. البته چنانچه مبلغ به میزان بیست میلیون و یا کمتر از آن باشد دعوا در شورای حل اختلاف محل اقامتگاه خوانده مطرح می شود.

در ایم دعاوی املاک بعد از اینکه رای قطعی به نفع خواهان صادر گردید و پس از ابلاغ اجرائیه به خوانده پرونده به دادورز اجرای احکام دادگاه معرفی می شود. همچنین از طریق استعلام از شهرداری ، بانک مرکزی ، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر ارگان ها اموال محکوم علیه قابل شناسایی و توقیف است.

وکیل امور ملکی هم چنین بیان فرمودند، پس از ارزش گذاری اموال محکوم علیه توسط کارشناس رسمی دادگستری مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن تادیه می شود. اگر اموالی از محکوم علیه در دسترس نباشد محکوم له (خواهان) می تواند به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست جلب محکوم علیه را بنماید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای مطالبه وجه بابت ارش ملک معیوب با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ملکی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست