دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک

در قراردادهای مشارکت در ساخت جهت تحویل ملک تاریخی را مشخص می نمایند و سازنده موظف است در آن تاریخ ملک را تحویل مالک یا خریداران نماید. با توجه به این که همیشه این نگرانی وجود دارد که سازنده  در موعد معین نتواند ملک را تحویل دهد وجه التزامی را معین می نمایند که در صورت تاخیر در تحویل ملک ،مالک یا خریدار بتواند آن را مطالبه نماید.

وکیل متخصص در قرارداد مشارکت در ساخت

در صورتی که تنظیم قراردادمشارکت در ساخت به وکیل متخصص از قراردادهای مشارکت در ساخت سپرد ه شود می تواند تمامی موارد که حقوق مالک حفظ شود را پیش بینی نمود و در قرارداد درج نماید وجه التزام تاخیر در تحویل ملک معمولا از تاریخ تحویل ملک به صورت روزانه مبلغ معینی مشخص می شود. جهت مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک می بایست دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک را  مطرح نمود .

نحوه تنظیم دادخواست مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک

به گفته وکیل دعاوی مشارکت در ساخت دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک به طرفیت سازنده مطرح می گردد و می بایست قرارداد مشارکت در ساخت و تامین دلیل مبنی بر عدم تحویل به موقع ملک ضمیمه گردد.

دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می گردد پس از ارجاع به شعبه و تعیین وقت رسیدگی در صورت احراز و اثبات ادعای مالک دادگاه سازنده را محکوم به پرداخت وجه التزام تاخیر در تحویل ملک نماید . و پس از قطعی شدن رای صادره می توان تقاضای صدور اجرائیه را نمود.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل ملک با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مشارکت در ساخت هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست